ADANA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

AMAÇ
Madde1:
Bu yönergenin amacı, Adana Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2:

Bu çalışma yönergesi, Adana Kent Konseyinin amaçlarını, oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK
Madde3:
Bu yönerge, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde4:

Bu yönergenin uygulanmasında;

 1. a) Yönetmelik: Kent Konseyi Yönetmeliğini,
 2. b) Vali: Adana Valisini,
 3. c) Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı: Adana Büyükşehir Belediye Başkanını,

 1. d) Belediye Meclisi: Adana Büyükşehir Belediye Meclisini,
 2. e) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Adana’nın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Adanalı hemşehrilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren Adana Kent Konseyini,
 3. f) Konsey Başkanı / Yürütme Kurulu Başkanı: Adana Kent Konseyi Başkanını,
 4. g) Genel Kurul: Adana Kent Konseyi Genel Kurulunu,
 5. h) Yürütme Kurulu: Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

ı) Genel Sekreter: Adana Kent Konseyi Genel Sekreterini,

 1. i) Meclisler ve Çalışma Gurupları: Adana Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kadın, gençlik, çocuk, engelli vb. çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
 2. j) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
 3. k) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
 4. l) Toplantı: Kent konseyinin, olağan veya olağanüstü görüşmelerinin her birini gerçekleştirdiği birleşimlerin tamamını,
 5. m) Birleşim: Kent konseyinin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını,
 6. n) Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birini,
 7. o) Salt Çoğunluk: Belli bir sayının yarısından en az bir fazla olan çoğunluğu,

ö) Nispi çoğunluk: Aynı yöndeki oyların, diğer oy topluluklarından fazla olması durumunu,

 1. p) Nitelikli çoğunluk: Belli durumlarda aranan üçte iki veya dörtte üç gibi belirli bir çoğunluğu,
 2. r) Oybirliği: Toplantıda kullanılan bütün oyların aynı yönde olması durumunu,
 3. s) Oyçokluğu: Toplantıda kullanılan bütün oyların tamamının aynı yönde olmaması durumunu,

ş) YG21: Yerel Gündem 21’i

 1. t) R.G.: Resmi Gazeteyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

Kent Konseyinin amacı

Madde 5-  Kent konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi amacıyla çalışmalar yürütür.

Kent Konseyinin Oluşumu

Madde 6-a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde,10’uncu maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar.

 1. b) Kent Konseyi Genel Kurulu, Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ve Yürütme Kurulunun onayladığı gündem ile toplanır.

c)Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından Başkan ve 2 yazman üyelerden oluşan Divan Kurulu için isim ve görev zikredilerek adaylar gösterilir ve işaretle oylama ile seçilirler.

 1. d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri ayrı ayrı ve Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile seçilirler.
 2. e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine Yürütme Kurulunun onayladığı gündem ile toplanır.
 3. f) Kent Konseyi Genel Kurulu veya Yürütme Kurulunun yönergelerde gösterilen sayıdaki toplantıları yapmaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda doğrudan Konsey Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı talepleri ile seçimli genel kurul çağrısı yapılabilir.

kent konseyinin görevleri

Madde 7- a) Adana kentinde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

 1. b) Adana için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 2. c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

ç) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,

 1. d) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 2. e) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 3. f) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 4. g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 5. h) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,

 1. i) Konsey organlarında oluşturulan görüş ve önerilerin Meclis tarafından değerlendirilmesi için gündeme alınmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,
 2. j) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak

Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri

Madde 8- Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

 1. a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Adana’nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Anlaşmaları ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 3. c) Adana kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak Adana’nın özgür ve keyifle yaşanılan, demokraside simge kent olmasına katkıda bulunmak,

ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,

 1. d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 2. e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği, Kimlerden Oluşur ve Organları

Kent konseyi üyeliği

Madde 9-a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.

 1. b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.
 2. c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben 3(üç) kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir.
 3. d) Kent Konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az 15(on beş) gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
 4. e) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri ile Çalışma Gurubu Başkanları, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye Temsilcisi veya Çalışma Gurubu Başkanı olmayanlar Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.

f)Kent Konseyine üye olmak isteyen dernek, vakıf ve birliklerin en az 2 (iki) genel kurul yapmış üye sayılarının ise 25  üye den az olmaması gerekmektedir. Ancak, bu madde mevcut kurumsal üyeler için geçerli değildir.

 1. g) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı için Genel Sekreterlik önce ilgiliden verilen sürede yazılı savunma ister, sonra Genel Sekreterlikçe hazırlanan rapor Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

h)Siyasi partilerden milletvekili aday adayı olan Konsey Başkan, Yürütme Kurulu üyeleri, Meclis Başkanları ve Çalışma Gurubu Başkanları kent konseyi üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar. Yürüttükleri göreve göre eğer Kent Konseyi Başkanı veya Meclis Başkanı iseler; ilk Yürütme Kurulu toplantısında, yürütme kurulu üyelerinden en fazla oyu alan gelecek seçimlere kadar başkan seçilir. Aday çıkmaması durumunda en yaşlı üye seçime kadar başkanlığı yürütür. Eğer istifa eden bir Çalışma Gurubu Başkanıysa Kent Konseyi Başkanı aynı çalışma gurubundan yeni başkanı atar.

Kent Konseyinin Bileşenleri

Madde 10- (1) Kent Konseyi; kentte merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 1. a) Vali veya temsilcisi,
 2. b) Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 3. c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kent konseyi başkanı veya temsilcileri, Kent konseyi kurulmamışsa o yerin belediye başkanı temsil eder.

ç) Sayısı 10’u geçmemek üzere, vali tarafından belirlenecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

 1. d) Sayısı 10’u geçmemek üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından belirlenecek olan belediyeye bağlı ilgili birimlerin temsilcileri,
 2. e) İlçe Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, o ilçede bulunan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20 kişiden az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri tespit eder. İlçe belediye başkanlıkları Kent Konseyine yasal sürede isim bildirmedikleri takdirde, temsilin sağlanması açısından, Kent Konsey Başkanlığı o ilçenin nüfusuna göre belirlenen sayı kadar muhtarın, davet ile doğrudan katılımını sağlar.
 3. f) Belediye sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin il örgütlerinin birer temsilcisi,
 4. g) Adana’daki üniversitelerden birer temsilci,
 5. h) Büyükşehir Belediye sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve birliklerinden birer temsilcisi,

ı) Adana’da örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının birer temsilcisi,

 1. i) Adana noterler odasının bir temsilcisi,
 2. j) Adana barosunun bir temsilcisi,
 3. k) Belediye sınırları içinde örgütlü olan Kent Konseyine üye eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, engelli, hemşeri, iş yaşamı ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösteren derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,
 4. l) Kent konseyi bünyesinde kurulmuş olan meclisler ile çalışma gruplarının başkanları.

 

Kent konseyinin organları

Madde 11- Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yürütme Kurulu,
 3. c) Kent Konseyi Başkanı,

ç) Meclisler ve Çalışma Gurupları.

 1. d) Onur Kurulu

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumundaki ilkeler, Görevleri, Toplantı Usul ve Esasları

 

Genel kurulun oluşumundaki ilkeler

Madde 12- (1) Genel Kurul, Kent Konseyinin en yetkili organıdır. 10.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının doğal üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.

 1. a) Genel kurul üyeleri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ile üye giriş formunu doldurarak kent konseyi genel sekreterliğine başvururlar. Üye formları, seçimli genel kurula en az 1 ay kala yenilenmiş olmalıdır. Üye formunu güncellemeyen üyeler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
 2. b) Genel kurulda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıl görev yaparlar.
 3. c) Kent konseyinin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.
 4. d) Kurum ve kuruluşlarının ilk kez belirlediği ya da herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, belirlemenin ya da değişikliğin ardından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısından en az 1 ay önce, Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.
 5. e) Genel kurulda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, yalnız bir kurumu temsil edebilirler.

2) Aşağıda belirtilen hallerde Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliği sona erer;

 1. a) Üyenin çekilmesi ve bunu Kent Konseyi Başkanlığına yazılı olarak bildirmesi veya ölümü halinde, üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. b) Kurumları temsilen gelen üyelerin üyelikleri, kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde sona erer.
 3. c) Üyenin, konseyin herhangi bir organındaki çalışmaları esnasında üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir durumu fiilen şahitler önünde yaratması veya atılı bir suçun yargı yoluyla kanıtlanması durumunda kent konseyi üyeliği kendiliğinden sona erer.

ç) Yönetmelikte ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri alenen belirlenen ya da kent konseyinin olağan ve olağanüstü toplantılarına, üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin genel kurul üyeliği düşer.

 1. d) Belediye başkanı ve muhtarların üyelikleri, ilk mahalli idareler genel seçimine kadar sürer; mahalli idareler genel seçimlerinin yapılması ile birlikte, üyelikleri kendiliğinden sona erer.
 2. e) Herhangi bir nedenle Genel kurul üyeliği sona eren üyenin, kent konseyi organlarındaki üyelik ve varsa görevleri de kendiliğinden sona erer.

 

Genel kurulun görevleri

Madde 13- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

 1. a) Kent konseyinin, bu yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar, görüşler oluşturur.
 2. b) Konsey Başkanını ve Yürütme Kurulunun doğal üyeler haricindeki 20 (yirmi) asil üyesini ve 20 (yirmi) yedek üyesini belirler
 3. c) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, kent konseyi bünyesinde oluşturulacak meclislerin ve çalışma guruplarını belirler.

ç) Yürütme Kurulu ile meclis ve çalışma guruplarının seçim ve çalışma esaslarını, ana yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çıkaracağı Çalışma Yönergesi ile belirler.

 1. d) Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen gündemi aynen veya değişiklik yapmak suretiyle görüşür, gündemdeki maddeler ile ilgili karar ve görüşler oluşturur.
 2. e) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve sunulan, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşür ve karara bağlar.

 

Genel kurul toplantıları

Madde 14- (1) Genel kurul olağan toplantıları yılda en az 1 defa yapılır.

2) Olağan toplantıları haricinde genel kurul, aynı zamanda Yürütme Kurulu Başkanı da olan Konsey Başkanı tarafından doğrudan veya Yürütme Kurulunun salt çoğunluğu ile bu yönergenin 10 uncu maddesinde öngörülen genel kurul katılımcı sayısının üçte birinin, Konsey Başkanlığına yazılı olarak verecekleri teklif üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

3) Kent konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclislerin genel kurulları, kent konseyi genel kurulu toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir.

4) İki yıllık ilk dönemde ve üç yıllık ikinci dönemde görev alacak olan Konsey Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi için seçimli genel kurul toplantısı yapılır.

5) Seçimli genel kurul toplantısı, yürütme kurulu tarafından tespit edilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte, bu yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile yapılır.

6) Seçimli genel kurul toplantısında, genel kurul katılım listesini, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamının imzalamasının ardından, toplantı yeter sayısının bulunması durumunda, Konsey Başkanının (olmadığı hallerde en yaşlı üyenin) açılış konuşmasından sonra; genel kurul üyeleri arasından, toplantıyı idare etmek üzere, işaretle oylama yöntemi ve katılanların salt çoğunluğu ile 1 divan başkanı, 2 yazman üye olmak üzere 3 kişiden oluşan Divan Kurulu seçilir. Divan Kurulunun yerini almasının ardından; seçimlere geçilmeden önce, oy sayım ve tasnif işlemleri için, seçimli genel kurullarda oy hakkı olmayan bireysel katılımcılar arasından 1 komisyon başkanı, 2 komisyon üyesi olmak üzere en az 3(üç) kişiden ibaret bir seçim komisyonu oluşturulur. Ayrıca bu komisyona bağlı yeterli sayıda sandık gözetmeni oluşturulur.

7) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Kent Konseyi Başkanı bulunamayacağı toplantılarda kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.

8) Seçimli genel kurul toplantılarında, genel kurul tarafından, öncelikle Kent Konseyi Başkanı seçimi yapılır. Konsey Başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçilir.

9) Divan başkanı, genel kurul üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde, gizli oylamalar hariç, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

10) Tüm genel kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır.

 

Toplantı yeri, günü, gündemi ve duyurulması

Madde 15-(1) a) Genel Kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve en az 30 (otuz) gün önceden, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından üyelere bildirilir. Sürenin hesabında, duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Olağanüstü genel kurul toplantılarında bu süre en az 5 (beş) gün olarak uygulanır.

 1. b) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya bir kaçı kullanılarak yapılır.
 2. c) Genel kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi afiş, branda, kent konseyi web sitesi vb. araçlarla kamuoyuna da duyurulur.
 3. d) Toplantının belirlenen ve duyurulan yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az 3(üç) gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, Yürütme Kurulunun belirlediği yerde toplantı yapılabilir. Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin duyurulmasındaki usullerden en az biri ile ayrıca kamuoyuna da duyurulur.
 4. e) Genel Kurul toplantılarında konsey başkanı ve üyeler de kent konseyinin görev alanı ile ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
 5. f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, 6.maddede öngörülen biçimde Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazla talepleri ile doğrudan veya 10’nuncu maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
 6. g) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 7. h) Seçimli genel kurul gündemi:

1-Yoklama

2-Açılış

3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)

4-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)

5-Kent Konseyi Başkanı seçimi

6-Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi

7-Kapanış

 1. j) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.

ı) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.

 1. i) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda her üye ancak bir oy kullanabilir.
 2. k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Guruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere Çalışma Yönergesi çıkarır.
 3. l) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
 4. m) Genel Kuruldaki tüm oylamalar, divan başkanı tarafından kabul veya ret şeklinde oylanır.

 

Görüşmeler ve yönetim

Madde 16- (1)a) Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra, divan başkanı yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde oturumu açar. Gündeme geçilmeden bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata genel kurul kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.

 1. b) Divan başkanı, gündeme geçilmeden önce genel kurula sunulacak konular varsa bildirir; konsey başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve genel kurula sunar. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak divan başkanına bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi divan başkanına aittir.
 2. c) Gündem konusunda ve usul hakkında üyelere söz verilir. Yapılacak konuşmalar en fazla 5(beş) dakika ile sınırlıdır.

ç) Genel kurulda gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Toplantıya katılan üyelerin % 10’unun yazılı talebi ve salt çoğunluğun kabulü ile gündem sırasında değişiklik yapılmasına veya gündeme madde ilave edilmesine karar verilebilir.

 1. d) Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir, üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Genel kurulda söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5(beş)er dakika ile sınırlı olup; konsey başkanlığına önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye en fazla 15(on beş) dakika konuşma hakkı verilir.
 2. e) Genel kuruldaki görüşmeler esnasında, divan başkanı her zaman söz hakkına sahiptir.
 3. f) Genel kurul, bu sürelerin değiştirilmesine karar verebilir. Herhangi bir konuda görüşmelerin yeterli olduğu genel kurul tarafından kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez.

Genel kurulda düzenin sağlanması

Madde 17- (1)a)Divan başkanı, genel kurul çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Genel kurul görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi; diğer üyelerin, konuşmacının sözünü kesmesi ve genel kurulun düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, divan başkanı tarafından uyarılır; davranışlarında ısrar eden üye, divan başkanının talimatıyla görevliler tarafından genel kurul salonundan çıkarılır.

 1. b) Genel kurul görüşmeleri sırasında sükûnetin sürekli bozulması durumunda, divan başkanı tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, divan başkanı oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Oylama Usulleri ve Kararlar

Oylama usulleri

Madde 18- (1) Genel kurulda oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Her kurumsal üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar, tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler.

 1. a) Gizli Oylama: Genel kurul üyelerinin, oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir teklif hakkında kabul, çekimser veya ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır.
 2. b) İşaretle Oylama: Genel kurul üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak kabul, çekimser veya ret şeklinde oyunu açıklamasıdır.
 3. c) Açık Oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine, adı okunan üyenin ayağa kalkarak kabul, çekimser veya ret demesi suretiyle yapılan oylamadır.

(2) Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça düzenlenir. Oylama bittikten sonra divan üyeleri tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan sonra, başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa divan başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kâğıtlar bir torbaya konularak divan başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur.

(3) İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığı hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır. Tereddüt giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur.

(4) Sandık kullanılarak yapılan oylamada, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından; sandık, divan üyeleri tarafından genel kurul önünde açılır ve açık sayım yapılır. Oy çeşitleri tutanağa ayrı ayrı geçirildikten sonra başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır.

(5) Seçimli genel kurullarda, Kent Konseyi Başkanlığı seçimi; yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası ile bu yönergenin 21inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde en fazla 3 turlu oylama sistemi uygulanmak suretiyle yapılır.

(6) Seçimli genel kurullarda, Yürütme Kurulu Üyelikleri seçiminde oylarda eşitlik halinde, divan başkanınca kuraya başvurulur.

(7) Genel kurul toplantılarında, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, divan başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Genel kurul toplantılarında yapılacak oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır. Gerekli görülen konularda, divan başkanının veya üyelerin teklifi ve genel kurulun kararı ile diğer oylama usulleri de uygulanır.

 

Genel kurulda görüşülen konuların kabul veya red edilmesi

Madde 19- (1) Genel kurulda görüşülen konular; mahiyetine göre salt çoğunluk, nispi çoğunluk, nitelikli çoğunluk, oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

 

Tutanak düzenlenmesi ve kararların yazılması

Madde 20- (1) Genel kurul görüşmeleri yazman üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce tutanağa geçirilir. Genel kurulda oluşturulan görüşleri içeren karar tutanakları, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin genel kurulda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlenir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır.

(2) Genel kurulda oluşturulan görüşlerin, Kent Konseyi Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi amacıyla, söz konusu görüşleri içeren karar tutanakları Yürütme Kuruluna iletilir. Ayrıca, karar tutanaklarının ıslak imzalı bir nüshası, karar tutanakları dosyasında muhafaza edilir.

(3) Toplantılar, sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kent Konseyi Başkanının Seçimi, Görev Süresi, Görevi, Yetki ve Sorumlulukları

Konsey başkanı Seçimi ve Görev Süresi

Madde 21- (1)a) Genel kurul, seçimli genel kurul toplantısında, yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası ile bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oylama usulünü uygulamak sureti ile kendi üyeleri arasından konsey başkanını seçer. Konsey başkanının seçimi, ilk toplantının birinci birleşiminde tamamlanır.

 1. b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır.
 2. c) Birden fazla aday için yapılacak Konsey başkanının seçimi için ilk oylamada toplantıya katılan üye tamsayısının üçte ikisi aranır. Eğer sonuç alınamaz ise bu sefer ikinci oylamada katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, Konsey Başkanı seçilmiş olur.
 3. d) Konsey başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında konsey başkanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem konsey başkanlığı seçimi yapılır.
 4. e) Konsey başkanlığında boşalma olması durumunda, Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır. En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde, Yürütme Kurulunun ilk toplantısının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. İkiden fazla aday olması durumunda kapalı zarf, açık tasnif usulü ile oylama yapılır. En fazla oyu alan üye Başkanlığa vekâlet eder.

Kent konseyi başkanının görevleri

Madde 22- (1) Kent konseyi başkanının görevleri şunlardır;

 1. a) Konsey başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Adana Kent Konseyini temsil eder.
 2. b) Konsey başkanı, seçimli genel kurullar hariç olmak üzere genel kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
 3. c) Kent konseyinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; genel kurulun ve yürütme kurulunun, bu yönergenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 28 inci maddesinin bir ila ondördüncü fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, kent konseyinin organları, genel sekreter ve sekretarya ile koordineli olarak yürütür.

ç) Başka kent konseyleri ile Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

 1. d) Kent konseyinin çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 2. e) Kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarının, yürütme kuruluna sunulmak üzere, genel sekreter tarafından oluşturulmasını sağlar.
 3. f) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının ve toplantılarının, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 4. g) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantılarının gündemlerinin hazırlatılması, üyelere bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 5. h) Genel kurulda ve bu yönergenin 28. maddesinin dördüncü fıkrası gereği genel kurul adına yürütme kurulunda oluşturulan görüşlerin, belediye meclisinde değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesi; belediye meclisince değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kent konseyine bildirilen görüşlerin kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

ı) Genel sekreter ile birlikte çıkaracağı bir tamimle, kent konseyinin sekretarya hizmetlerini yerine getiren görevlilerin her birinin (özlük ve mali hakları dışında) görev, görev yeri, yetki ve sorumluluk alanlarını belirler ve uygulamayı takip eder.

 1. i) Konsey başkanı, ilgili kanunlar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.

 

Kent konseyi başkanının yetkileri

Madde 23- (1)a)Kent konseyi başkanı, konsey başkanlığına verilen görevlerin, ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

 1. b) Konsey başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Adana Kent Konseyini temsil etmesi ve kent konseyi yönetiminin başı olması itibarı ile kent konseyi adına yapılacak resmi yazışmaları imzalar. Konsey başkanının yokluğunda ve gerekli durumlarda bu yetki konsey başkanı bilgilendirilmek sureti ile genel sekreter tarafından kullanılır.
 2. c) Konsey başkanlığının görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için genel kurula önerilerde bulunur.

(4) Sekretarya hizmetlerine yönelik tamimin uygulanmasını denetler ve gerekli gördüğü hususlarda genel sekretere önerilerde bulunur.

(5) Yürürlükteki mevzuatta ve kent konseyinin organizasyon yapısında meydana gelebilecek değişikliklerin, bu yönergede değişiklik yapılmasını zorunlu kıldığı durumlarda, genel kurulda güncelleme yapılabilmesi için gereken iş ve işlemleri yürütür.

 Kent konseyi başkanının sorumlulukları

Madde 24- (1) Bu yönergenin 22 inci maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 23 üncü maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması; ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, konsey başkanının sorumluluk alanıdır.

(2) Konsey başkanı, kent konseyi başkanlığının bünyesinde görevli tüm personelin en üst yöneticisidir. Kent konseyi yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir.

(3) Konsey başkanı, konsey başkanlığının sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, genel kurula karşı sorumludur.

 

Kent konseyi başkan yardımcısı

Madde 25 – (1) Kent Konseyi Başkanı gerekli gördüğü takdirde,  seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcısının görevi Başkanın yetkileri ile sınırlıdır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi, Oluşumu, Görevleri, Toplantı Usul ve Esasları

 

Yürütme kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi

Madde 26- (1) Konsey Başkanı ile Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri Başkanlarının doğal üyesi olduğu Yürütme Kurulunun doğal üyeler haricindeki 20 (yirmi) asıl üyesi; genel kurulun mahalli idareler seçiminden sonra yapılacak ilk toplantısında, bu yönergenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oylama usulü ve bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmak sureti ile 20 (yirmi) yedek üyesi ile birlikte seçilir.

(2) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma gurubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar (Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı hariç), Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.

(3) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 20 asıl ve 20 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır.

(4) Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 20 asıl ve 20 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir. 20’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir. Çarşaf liste usulü ile yapılacak seçim sonucunda sıralamada en fazla oyu olan 20 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 20 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.

(5) Verilen önergeler ile Genel Kurul salonunda bulunan Genel Kurul üyelerinin ¾ ‘ünün kararıyla seçim sisteminde yalnız o seçim için değişikliğe gidilebilinir.

(6) Yürütme kurulunun görev süresi, genel kurulun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında yürütme kurulunun seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem yürütme kurulu üyeliği seçimi yapılır.

 

Yürütme kurulunun oluşumu

Madde 27- (1) Yürütme kurulu, doğal üyeler olan konsey başkanı, kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleri başkanları ile bu yönergenin 25ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan guruplardan, yine aynı fıkrada belirlendiği şekilde seçilmiş olan 20 (yirmi) üyeyle birlikte toplam 25 (yirmibeş) üyeden oluşur.

(2) Yürütme kurulunun olağan veya olağanüstü toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3(üç) kez veya yılda toplam 5(beş) kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği, yürütme kurulu üye tamsayısının salt çoğunluk kararı ile düşürülür.

(3) Yürütme kurulunun doğal üyeleri haricindeki üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle yürütme kurulu üyeliğinin son bulması halinde, genel kurulda seçilmiş olan 20 (yirmi) yedek üye arasından, ilgili gurubun birinci yedek üyesi asıl üye olur. Yedek üyeler arasında ilgili gurubun üyesinin kalmaması halinde, diğer guruplar içinde en yüksek oya sahip yedek üye, asıl üyeliğe getirilir. Yürütme kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de katılımından sonra 10 kişinin altına düşmesi halinde, olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.

 

Yürütme kurulunun görevleri

Madde 28- (1) Yürütme kurulu, kent konseyi genel kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.

(2) Kent konseyinin, bu yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlar, görüşler oluşturur ve genel kurulun onayına sunar.

(3) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma guruplarını oluşturur; bu gurupların çalışmalarına destek olur ve denetler. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma gurupları dışında, ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma gurupları oluşturabilir.

(4) Meclislerde ve çalışma guruplarında, kent konseyinin amaç ve görevlerine uygun olarak oluşturulmuş görüşlerin, genel kurulda görüşülmesini ve genel kurulda kabul edilenlerin değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunulmasını sağlar. Belediye meclisinde değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kent konseyine iletilen görüşlerin, uygun araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlar ve uygulamayı izler. Bununla birlikte, ayrıca; Meclislerde ve çalışma guruplarında üretilen proje, politika önerisi vb. her türlü konunun önemi ve süresi itibariyle acil olduğu durumlarda, konu hakkında genel kurul adına görüş oluşturur, karara bağlar ve değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunar, takip eder ve uygulamayı izler.

(5) Genel kurul tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve uygulanması için gereken koordinasyonu sağlar.

(6) Kent konseyinin, bu yönergenin 5inci, 7nci ve 8inci maddelerinde belirtilen amaçları, görevleri ve çalışma ilkeleri doğrultusunda, yürütme kuruluna yapılan proje önerilerini değerlendirir; bu kapsamda, uygulamaya konulmuş veya konulacak olan projelere ortak veya iştirakçi olarak katılır ve destek verir.

(7) Kent konseyinin ve organlarının gereksinim duyacağı mekân, personel, hizmet, araç ve gereçleri temin eder; bu amaçla belediye kaynaklarının desteğini sağlar.

(8) Kent konseyine yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvurularını değerlendirir ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında karara bağlanmasını sağlar.

(9) Belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından kent konseyi genel sekreterini seçer.

(10) Kent konseyinin sekretarya görev ve hizmetlerini yerine getirmek üzere, belediye tarafından önerilecek görevliler arasından, göreve uygun gördüklerini kabul eder.

(11) Kent konseyine belediye bütçesinden ayrılacak olan ödeneğin belirlenip, bütçenin oluşturulması sürecinde belediye ile işbirliği yaparak, önerilerini rapor halinde sunar.

(12) Genel sekreter tarafından hazırlanan, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşüp, değerlendirdikten sonra genel kurulun bilgisine ve onayına sunar.

(13) Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla genel kurulun toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.

(14) Kent konseyi ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında katılım, ortaklık ve sürdürülebilir kalkınma temelinde olumlu diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

Yürütme kurulu toplantıları

Madde 29- (1) Yürütme kurulu olağan toplantıları, her ay bir kez olmak üzere düzenli olarak yapılır.

 1. a) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yürütme kuruluna, konsey başkanı başkanlık eder. Konsey başkanının bulunmadığı durumlarda, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kurulu toplantısına başkanlık eder. Konsey başkanı ve yürütme kurulunun en yaşlı üyesinin de bulunmaması durumunda ise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı yürütme kurulu üyesinin başkanlığında yürütme kurulu toplantısı yapılır.

(3) Konsey başkanı, toplantının herhangi bir safhasında da yerini yürütme kurulunun en yaşlı üyesine bırakarak, toplantıdan ayrılabilir.

(4) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır.

(5) Yürütme Kurulu başkanı, yürütme kurulu üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yürütme kurulunda görüşülen konular, salt çoğunluk gözetilerek oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

(6) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

(7) Oturuma ara, birleşime ve toplantıya son verme yetkisi yürütme kurulu başkanına aittir. Oturuma ara verilirken, gelecek oturumun saati yürütme kurulu başkanı tarafından üyelere duyurulur.

(8) Oturuma verilen aranın ardından gündem maddelerine geçilmeden önce, yürütme kurulu başkanınca, yürütme kurulu toplantı ve karar yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü yapılır. Daha sonra görüşmelere kalındığı yerden devam edilir.

(9) Olağan toplantıları haricinde yürütme kurulu, aynı zamanda yürütme kurulu başkanı da olan konsey başkanı tarafından doğrudan veya yürütme kurulu üye tam sayısının üçte birinin, konsey başkanlığına yazılı olarak verecekleri teklif üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(10) Genel sekreter, düzenli olarak yürütme kurulu toplantılarına katılır ve gündemdeki konular hakkında görüş belirtir. Ancak, genel sekreter yürütme kurulu üye tam sayısına dâhil değildir ve toplantılarda oy kullanamaz.

(11) Yürütme Kurulu toplantıları, genel sekreterin sorumluluğundaki görevlilerce tutanağa geçirilir. Yürütme kurulunda oluşturulan görüşleri içeren karar tutanakları, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin yürütme kurulunda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlenir ve yürütme kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

(12) Yürütme kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına ait karar tutanaklarının ıslak imzalı bir nüshası, karar tutanakları dosyasında muhafaza edilir. Bu yönergenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, genel kurul adına yürütme kurulu tarafından oluşturulan görüşleri içeren yürütme kurulu kararları, en geç 5(beş) gün içerisinde, belediye meclisi tarafından değerlendirilmek üzere Büyükşehir belediyesine gönderilir.

(13) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

(14) Toplantılar, yürütme kurulunun kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

 

Yürütme kurulu toplantılarının yeri, günü, gündemi ve duyurulması

Madde 30- (1) Yürütme kurulu olağan toplantılarının yeri, günü ve saati önceden yürütme kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yürütme kurulunun gündemi, konsey başkanının onayı ile genel sekreter tarafından oluşturulur ve en az 3(üç) gün önceden, kent konseyi başkanlığı tarafından üyelere bildirilir. Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında da bu süre en az 3 gün olarak uygulanır.

(3) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya bir kaçı kullanılarak yapılır.

(4) Yürütme kurulunun olağanüstü toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi; bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki usullerle yürütme kurulu üyelerine duyurulur.

(5) Toplantının önceden belirlenen yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az bir gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, yürütme kurulu başkanının belirlediği yerde toplantı yapılabilir.

(6) Yürütme Kurulu toplantılarında yürütme kurulu başkanı, üyeler ve genel sekreter de yürütme kurulunun görev alanı ile ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Kent Konseyi Meclisleri

Kent konseyinde meclislerin oluşumu ve yapısı

Madde 31- (1) Kent konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı; çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları hayata geçirmek amacıyla;

 1. a) Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi,
 2. b) Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi,
 3. c) Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi,

ç) Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi,

 1. d) Adana Kent Konseyi Öğrenci Meclisi,

oluşturulmuştur.

(2) Kent Konseyi Meclisleri, ana yönetmeliğe aykırı olmamak ve bu yönerge hükümlerini esas almak kaydıyla, kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergelerini hazırlar ve kendi genel kurullarında görüşerek onaylarlar. Bu iç yönergeler, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunularak daha sonra yapılacak ilk Kent Konseyi Genel Kurulundan kabulünden sonra yürürlüğe girer. Değişiklikler de aynı usuller yoluyla yapılabilir.

 1. a) Adana Kent Konseyi Başkanının tavsiyesi, yürütme kurulu üyeleri arasında salt çoğunluğunun sağlanmasıyla, görev alanına giren konularda yeni meclisler ve çalışma gurupları oluşturabilinir.
 2. b) Meclisler ve çalışma guruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.
 3. c) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Guruplarında
  başkan, temsilci veya üye olarak görev alabilirler.
 4. d) Meclislerin seçilmiş Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler.
 5. e) Meclislerin seçim tarihleri ile gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterliğince en az 15(onbeş) gün öncesinden belirlenir.
 6. f) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Kent konseyi meclislerinin üye yapısı

Madde 32- (1) Kent konseyi meclislerinin üye yapısı, bu yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra; her bir meclisin kendi yönergesinde ayrıca belirleyeceği, temsil ettiği (kadın, gençlik, çocuk, engelli) kesimlere yönelik faaliyet gösteren diğer kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(2) Kent konseyi meclisleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte kent içinde yaşayan her kesimden kişinin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Bu doğrultuda, kent konseyi meclisleri, söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı bireysel katılıma da açıktır.

(3) Kent konseyi çocuk meclisi ile gençlik meclisinin üye yapılarını oluşturan ve bu yönergenin 9. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer temsilciler için yaş sınırları; çocuk meclisi üyeliğinde 10 – 15 yaş, gençlik meclisi üyeliğinde ise 16 – 30 yaş arasıdır. Ancak, çocuk meclisi ve gençlik meclisi yürütme kurulu üyelerinin, görev süreleri içinde yaş sınırlarını aşmaları, görev süreleri sona erinceye kadar üyeliklerini etkilemez.

 

Kent Konseyi Meclislerinin Organları

Madde 33- (1) Kent konseyi meclisleri, aşağıdaki organlardan oluşur;

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yürütme Kurulu
 3. c) Meclis Başkanı
 4. d) Çalışma Gurupları

(2) Kent konseyi meclislerinin seçimli genel kurullarında meclis başkanı, başkanlık divanı üyeleri, meclis sekreteri ile yürütme kurulu üyeliklerinin seçimleri, açık oy veya gizli oy açık tasnif usulü yapılır. Kent konseyi meclislerinin yürütme kurulları meclis başkanı, meclis sekreteri ve 7 (yedi) asil üye ile birlikte toplam en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Verilen önergeler ile Genel Kurul salonunda bulunan, Genel Kurul üyelerinin ¾ ‘ünün kararıyla Seçim sisteminde, yalnız o seçim için değişikliğe gidile bilinir. Yürütme kurulları için meclis başkanı ve meclis sekreteri haricindeki asil üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir. Kent konseyi meclislerinin seçimli genel kurul toplantıları, kent konseyinin her seçimli genel kurul toplantısından önce yapılır.

(3) Kent konseyi meclisleri başkanları, meclis genel kurulu ve meclis yürütme kuruluna başkanlık eder. Meclis başkanının bulunmadığı toplantılar, meclis sekreterinin başkanlığında yapılır.

(4) Kent konseyi meclislerinin seçimli genel kurullarında toplantıya, kent konseyi meclisleri başkanları yerine, meclis yürütme kurullarının aday olmayacak en yaşlı üyeleri başkanlık eder.

 

(5) Kent konseyi meclisleri bünyesinde amaç, ilke ve görevlerine uygun olacak şekilde, meclis genel kurullarının önerisi üzerine meclis yürütme kurulları tarafından sürekli ve geçici çalışma gurupları oluşturulabilir. Meclis çalışma guruplarının oluşumu ve çalışma usul ve esasları, bu yönergenin On birinci Bölümünde yer verilen kent konseyi çalışma guruplarının oluşumu ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümlere tabidir.

 

6) Kurum temsilcileri, yalnız bir Kent konseyi meclislerinin yürütme kurulunda yer alabilirler.

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyi Çalışma Gurupları

Kent konseyi çalışma guruplarının oluşumu

Madde 34- (1) Kent konseyinin görev alanına giren konularda, kent konseyinin amaç ve ilkelerine uygun olarak, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları hayata geçirmek amacıyla, genel kurulun kararı üzerine yürütme kurulunca oluşturulur. Yürütme kurulu kararı ile de ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve kentteki çeşitli kesimlerin talepleri doğrultusunda, geçici ve sürekli alt çalışma gurupları oluşturulabilir ve ilk genel kurul toplantısında oluşumlar hakkında genel kurul bilgilendirilir.

(2) Çalışma gurupları, en az 7 (yedi) kişiden oluşur. Çalışma guruplarına katılım, kent konseyi sekretaryasına yapılan yazılı başvuru ile başlar. Kent konseyi çalışma gurupları genel kurul üyeleri dışında, kentte yaşayan her kesimden gönüllü bireysel katılımcılara da açıktır. Kentliler, bilgi formunu doldurup genel sekreterliğe başvurarak, bireysel katılımcı olabilirler. Çalışma guruplarının süresi yürütme kurulu tarafından belirlenir. Kent konseyinin amaç ve ilkelerine, bu yönergede belirtilen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak, sürekli bir şekilde çalışmalarını yürüten çalışma guruplarının oluşumu devam eder.

(3) Kent konseyinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan, çalışma usul ve esaslarına uygun davranmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan geçici veya sürekli çalışma gurupları; genel sekreterin tespiti ve önerisi üzerine yürütme kurulu kararı ile çalışmalarına son verilmek suretiyle kapatılır. Yürütme kurulu kararı ile kapatılan çalışma gurupları hakkında, ilk genel kurul toplantısında genel kurula bilgi verilir.

(4) Çalışma gurubunun işlevselliği ve sürekliliği gurup üyelerinin katılımı, katkıları ve işbirliği içinde bulunmaları ile mümkün olduğundan; çalışma gurubunun toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 (üç) kez veya yılda 5 (beş) kez katılmayan üyelerin durumu, yazman tarafından genel sekretere bildirilir ve çalışma gurubu üyelikleri Yürütme Kurulu kararı ile düşürülür. Çalışma gurubu üyeliği düşürülen bir üye, bir yıl geçmeden çalışma guruplarına yeniden üye olamaz.

(5) Bu yönerge ile belirlenen asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen veya üye sayısı asgari üye sayısının altına düşen çalışma gurubu, kendiliğinden fesih olmuş sayılır.

(6) Çalışma gurupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri Başkan, başkan yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma gurubu ve görev bölümü yenilenebilir.

(7) Çalışma guruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Çalışma Gurubu Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

(9)  Kurum temsilcileri, yalnız bir Çalışma Gurubun da  yer alabilirler.

 

Kent konseyi çalışma guruplarının görevleri

Madde 35- (1) Çalışma gurupları, Kent konseyinin, bu yönergenin 5inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda çalışma planları hazırlar, projeler üretir, görüşler oluşturur ve genel sekreter aracılığı ile yürütme kuruluna iletir.

(2) Çalışma gurupları, oluşturulma amaçlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak çalışmalarını yürütür ve alınan kararları uygulayabilmek için gerekli etkinlikleri düzenler.

(3) Çalışma gurupları, çalışma alanları ile ilgili uzman, ihtisas sahibi kişilerle toplantılar düzenleyebilir ve görüşmeler yapabilir; çalışma alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları oluşturabilir ve bu komisyonlarda görevlendirilmek üzere uzman, ihtisas sahibi temsilcileri ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edebilir.

(4) Çalışma gurupları, çalışma planlarını ve etkinlik programlarını bunların gerçekleştirilmesi için gereken süreyi de göz önünde bulundurarak hazırlar ve ihtiyaç duydukları araç, gereç, malzeme ve mekân temini taleplerini, yazılı olarak ilgili yürütme kuruluna iletirler.

(5) Çalışma guruplarının kent konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler, kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra gerçekleştirilir.

(6) Çalışma gurupları, projelerinin işleyişi ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi hususlarında gerekli sorumlulukları alır. Çalışma gurupları, yürütme kuruluna karşı sorumludur.

(7) Çalışma guruplarının yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerin raporları, çalışma gurubu başkanı ve yazmanı tarafından hazırlanır. Hazırlanan raporlar, çalışma gurubu başkanı tarafından 3(üç) ayda bir, düzenli olarak yürütme kuruluna sunulur. Çalışma gurubu raporları standardın sağlanması açısından kent konseyi tarafından belirlenecek rapor şablonuna göre hazırlanır.

(8) Çalışma gurupları yıllık faaliyetlerinin takip edilebilmesi amacıyla Aralık ayı sonunda bir yıllık faaliyet raporunu ve gelecek yıl faaliyet planlarını gösteren yıllık çalışma raporlarını konsey tarafından oluşturulmuş ‘yıllık rapor’ şablonuna uygun olarak çalışma gurubu sözcüsü ve yazmanı aracılığıyla hazırlayarak genel sekreterliğe iletir.

(9) Çalışma gurupları, yıllık bütçelerini faaliyet ve stratejik planına uygun olarak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda gösterilen süreleri de dikkate alarak en geç Ağustos ayı sonuna kadar hazırlamakla sorumludur. Çalışma gurubu, hazırladığı yıllık faaliyet planı ile bütçesini, izleyen yıl içindeki tahmini gider kalemlerini gösterir bir çizelgeyi yazmanı aracılığıyla genel sekreterliğe iletir. Söz konusu faaliyet ve bütçe planlamasını gurup üyeleri içinden belirleyeceği üyelerle geçici bütçe kurulu oluşturarak yerine getirir.

(10) Her çalışma gurubu kurumsal altyapılarını oluşturmak maksadıyla amaç, kapsam ve hedeflerini belirten kuruluş ilkelerini yazılı bir metin halinde hazırlar.

 

Çalışma gurubu toplantıları

Madde 36- (1) Çalışma gurubu toplantıları, her ay en az bir kez olmak üzere düzenli olarak yapılır.

(2) Çalışma gurubu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

(3) Çalışma gurubuna, çalışma gurubu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda, yazman çalışma gurubu toplantısına başkanlık eder.

(4) Çalışma gurubu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır.

(5) Çalışma gurubu başkanı, çalışma gurubu üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde çalışma gurubu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Çalışma gurubunda görüşülen konular, salt çoğunluk gözetilerek oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

(6) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

(7) Toplantıya son verme yetkisi çalışma gurubu başkanına aittir.

(8) Çalışma gurubu toplantıları, yazman tarafından tutanağa geçirilir. Çalışma gurubunda oluşturulan görüşleri içeren karar tutanakları, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin çalışma gurubunda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlenir ve çalışma gurubu üyeleri tarafından imzalanır.

(9) Çalışma gurubu toplantısına ait karar tutanaklarının aslı bir dosyada ilgili sekretarya görevlisine teslim edilir.

 

Çalışma gurubu toplantılarının yeri, günü, gündemi ve duyurulması

Madde 37- (1) Çalışma gurubu toplantıları, kent konseyi çalışma ofislerinde periyodik olarak yapılır. Toplantının günü ve saati önceden çalışma gurubu tarafından, genel sekreterlikle koordineli olarak belirlenir.

(2) Çalışma guruplarının, görev alanlarına giren konularda özgürce gündem belirlemeleri ve çalışmaları esastır. Bununla birlikte, çalışma gurupları Adana’nın öncelikli sorunları üzerinde yoğunlaşarak gündemlerini oluştururlar.

(3) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya bir kaçı kullanılarak yapılır.

(4) Toplantının önceden belirlenen yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, genel sekreterin belirlediği yerde toplantı yapılabilir.

(5) Çalışma gurubu toplantılarında, toplantı esnasında da çalışma gurubu başkanı ve üyeler görev alanları ile ilgili konulardaki istek ve önerilerinin gündeme alınmasını talep edebilirler. İstek ve öneriler, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

 

Çalışma gurubu başkanının görevleri

Madde 38- (1) Çalışma gurubu başkanının görevleri şunlardır;

 1. a) Çalışma gurubu başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı çalışma gurubunu temsil eder.
 2. b) Çalışma gurubu başkanı, seçimli çalışma gurubu toplantıları hariç olmak üzere çalışma gurubuna başkanlık eder. Çalışma gurubu başkanının seçileceği toplantılarda geçici olarak başkanlık görevini, aday olmayan üyeler arasındaki en yaşlı üye yapar.
 3. c) Kent konseyinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; çalışma gurubunun, bu yönergenin 35 inci maddesinin bir ila onuncu fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, kent konseyinin organları ve genel sekreter ile koordineli olarak yürütür.

ç) Çalışma gurubunun, başka çalışma gurupları ile birlikte, Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

 1. d) Çalışma gurubunun çalışma ve etkinliklerinin, daha rasyonel ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, yürütme kurulunun gözetiminde ve genel sekreterin koordinatörlüğünde, belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 2. e) Çalışma gurubu karar tutanaklarının ve çalışma raporlarının yazman tarafından oluşturulmasını sağlar.
 3. f) Çalışma gurubu toplantılarının gündemlerinin hazırlatılması ve üyelere bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 4. g) Çalışma gurubunda oluşturulan görüşlerin, genel kurulda onaylanmak ve belediye meclisince değerlendirilmek üzere yürütme kuruluna gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

ı) Çalışma gurubunun düzenleyeceği etkinlikler için belediye tarafından temin edilmiş malzeme ve materyali korur ve etkinliklerin sona ermesinin ardından, kent konseyi sekretaryasına iade eder.

 1. i) Çalışma gurubu başkanı, bu maddede belirtilenler dışında, bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri de yerine getirir.

Çalışma gurubu başkanının yetkileri

Madde 39- (1) Çalışma gurubu başkanı, çalışma gurubuna verilen görevlerin, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

(2) Çalışma gurubunun görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için yürütme kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma gurubu başkanının sorumlulukları

Madde 40- (1) Bu yönergenin 36ıncı maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 37 inci maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması; ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, çalışma gurubu başkanının sorumluluk alanıdır.

(2) Çalışma gurubu başkanı, çalışma gurubunun yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir.

(3) Çalışma gurubu başkanı, çalışma gurubunun sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, çalışma gurubu üyelerine ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Genel Sekreterlik ve Sekretarya Hizmetleri

Genel sekreterin seçimi ve görev süresi

Madde 41- (1) Yürütme Kurulu, Büyükşehir belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından genel sekreteri seçer. Genel sekreterin seçimi, yürütme kurulunun ilk toplantısında yapılır.

(2) Genel sekreterin seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, genel sekreter seçilmiş olur.

(3) Genel sekreterin görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında genel sekreterin seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem için genel sekreter seçimi yapılır.

(4) Genel sekreterlikte boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantıda aynı usul ve esaslarla, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Genel sekreterin görevleri

Madde 42- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır;

 1. a) Kent konseyinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; genel kurulun ve Yürütme Kurulunun, bu yönergenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 28. maddesinin 1. ve 14. fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
 2. b) Başka kent konseyleri ile Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri koordine eder.
 3. c) Kent konseyinin çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, kent konseyi organlarının arasında ve kent konseyi organlarının belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlar.

ç) Belediyenin ilgili birimleri ve kent konseyinin organları ile koordineli bir şekilde, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarının görevliler tarafından oluşturulmasını sağlar.

d)Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 1. e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
 2. f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder.
 3. d) Genel kurulda ve bu yönergenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği genel kurul adına yürütme kurulunda oluşturulan görüşlerin, belediye meclisinde değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesi; belediye meclisince değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kent konseyine bildirilen görüşlerin kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemlerin, sekretarya hizmeti veren görevliler tarafından yapılmasını sağlar.
 4. e) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının ve toplantılarının, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
 5. f) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, üyelere bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemlerin, sekretarya hizmeti veren görevliler tarafından yapılmasını sağlar.
 6. g) Düzenli olarak yürütme kurulu toplantılarına katılır ve yürütme kuruluna önerilerde bulunarak görüş bildirir.
 7. h) Konsey başkanı ile birlikte çıkaracağı, kent konseyinin sekretarya hizmetlerini yerine getiren görevlilerin her birinin (özlük ve mali hakları dışında) görev, görev yeri, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyen tamimin uygulanmasını sağlar, takibini yapar.

ı) Kent konseyinin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, hizmet, malzeme ve mekân temini taleplerinin ve varsa buna ilişkin rapor, tutanak vb. belgelerin belediyenin ilgili birimlerine iletilmesini sağlar.

 1. i) Genel sekreter, ilgili kanunlar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Sekreterin Yetkileri

Madde 43- (1) Genel sekreter, genel sekreterliğe verilen görevlerin, ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

(2) Genel sekreter, konsey başkanının yokluğunda ve gerekli durumlarda, konsey başkanını veya varsa vekilini bilgilendirmek sureti ile kent konseyi adına yapılacak resmi yazışmaları imzalar.

(3)Genel sekreterliğin görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için konsey başkanına ve yürütme kuruluna önerilerde bulunur.

(4) Sekretarya hizmetlerinde görevli personelin çalışmalarını ve performanslarını gözlemler ve denetler. Gerekli gördüğü hususlarda personele uyarılarda bulunur.

 

Genel sekreterin sorumlulukları

Madde 44- (1) Bu yönergenin 42 inci maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 43 üncü maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması; ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, genel sekreterin sorumluluk alanıdır.

(2) Genel sekreter, kent konseyi sekretaryası bünyesinde görevli tüm personelin en üst yöneticisidir. Kent konseyi sekretaryasında tam yetkili ve sorumlu olan kişidir.

(3) Genel sekreter, genel sekreterliğin sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, konsey başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

Kent Konseyi Sekretarya hizmetlerinin sorumlulukları

Madde 45- (1) Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, belediye tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretaryada görevli personelin yerine getireceği hizmetler şunlardır;

 1. a) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının ve toplantılarının, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 2. b) Kent konseyi organlarının olağan ve olağanüstü toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, üyelere bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 3. c) Çalışma gurupları haricindeki kent konseyi organlarının toplantılarını tutanağa geçirmek; oluşturulan görüşleri içeren karar tutanaklarını, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin toplantıda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlemek ve imzalatmak.

ç) Karar tutanaklarının asıllarını dosyalarda muhafaza etmek, arşivlemek, kararların gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemler ve bunların takibini yapmak ve ayrıca yürütme kurulu üyelerine kararları elektronik ortamda göndermek.

 1. d) Genel kurulda ve bu yönergenin 28 inci maddesinin 4üncü fıkrası gereği genel kurul adına yürütme kurulunda oluşturulan görüşlerin, belediye meclisinde değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesi; belediye meclisince değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kent konseyine bildirilen görüşlerin kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 2. e) Kent konseyi ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak, gelen ve giden evrak kaydını tutmak, rapor hazırlamak; sekretaryada üretilen her türlü belgeyi konuları itibarı ile dosyalamak ve arşivlemek.
 3. f) Çalışma guruplarından gelen talepleri genel sekretere iletmek.
 4. g) Çalışma guruplarının etkinliklerinde kullanılmak üzere belediye tarafından temin edilen malzeme ve materyalleri çalışma gurubu başkanına teslim etmek; etkinlikler sona erdiğinde malzeme ve materyalleri çalışma gurubu başkanından teslim almak ve belediyeye iade etmek.
 5. h) Kent konseyi sekretaryasıyla ilgili olarak, konsey başkanı ve genel sekreter tarafından verilen talimat ve görevlerle, bu yönergede belirtilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

(2) Sekretarya hizmetlerini yürüten personelin her birinin (özlük ve mali hakları dışında) görev, yetki ve sorumluluk alanları konsey başkanı ve genel sekreterin birlikte çıkaracağı bir tamimle belirlenir.

(3) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onur Kurulu

 

Onur Kurulunun Yapısı

Madde 46-(1) Kent Konseyi Onur Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından Adana’ya hizmetleri olmuş ancak artık görevde olmayan; valiler, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, kanaat önderleri, önceden konsey üyeliği yapmış başkan ve yürütme kurulunun eski üyeleri arasından, mevcut yürütme kurulunun teklif ettiği kişilerden oluşturulur.

(2) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan Onur Kurulu listesi Kent Konseyi Başkanı tarafından onaylandıktan sonra göreve başlar.

(3) Onur Kurulu en çok 50 kişiden oluşur ve her yerel seçimden sonra 1inci ve 2inci fıkralardaki usullere göre yenilenir.

(4) Onur Kurulu başkanlığını Büyükşehir Başkanı veya atayacağı yardımcısı yürütür.

 

Onur Kurulunun Görevi

Madde 47-(1) Onur Kurulu Yürütme Kuruluna danışmanlık eder ve ihtiyari görüşler üretir.

(2) Onur Kurulu, Kent Konseyi Başkanlığının teklifiyle yılda en az 1 kez toplanır. İsteyen Yürütme Kurulu üyeleri toplantılara katılabilir.

(3) Kent Konseyi Başkanlığı, Onur Kurulunun Kent Konseyinin görev alanına giren konularda, fikir, öngörü ve politikaları tartışabilecekleri bir ortam oluşturmakla yükümlüdür.

(4) Onur Kurulu toplantısı sonuç raporu yayın organları tarafından, kamuoyu ile paylaşılır.

 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Kent konseyinin mali yapısı

Madde 48- (1) Büyükşehir Belediyesi, kent konseyine, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yaparak destek sağlar.

(2) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bütçenin oluşmasında belediye ile işbirliği yaparak, bütçe kalemleri ve miktarları hususunda önerilerini rapor halinde sunar.

(3) Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

(4) Belediye bütçesinden Konseye ayrılan ödenek, önceden belirlenmiş kalemler çerçevesinde yazılı yapılan talep üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesinin ilgili sorumluları tarafından kullanılır.

Uygulama

MADDE 49- (1) Adana Kent Konseyince, yürürlüğe giriş tarihi itibarı ile bu yönerge hükümleri uygulanır

 

Yürürlük

MADDE 50- (1) Bu yönerge, …/…./2015 tarihinde yapılacak olan Adana Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 25/05/2012  tarihli Adana Kent Konseyi Çalışma Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 51- (1) Bu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Başkanı tarafından yürütülür.

 

GEÇİCİ MADDELER

 

Geçici Madde-1: Adana Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan Meclisler ve Çalışma Gurupları ile diğer üyelikler, en geç 3(üç) ay içerisinde bu yönerge hükümlerine uygun hale getirilir.

 

Adana Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin Kabul Tarihi:

(Adana Kent Konseyi Genel Kurulu Tarihli Toplantı)