ADANA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 1; Amaç

(1) Bu çalışma yönergesinin amacı, Adana Kent Konseyi Kadın Meclisinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Madde 2; Kapsam

(1) Bu çalışma yönergesi, Adana Kent Konseyi Kadın Meclisinin amaçlarını, oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Madde 3; Dayanak

(1) Bu yönerge, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ıncı maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) ve Adana Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge sin in 31’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4; Tanımlar ve Kısaltmalar

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

 1. Yönetmelik: Kent Konseyi Yönetmeliğini,
 2. AKK Yönergesi: Adana Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeyi,
 3. Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini,
 4. Belediye Başkanı: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını
 5. Belediye Meclisi: Adana Büyükşehir Belediye Meclisini
 6. Kent Konseyi veya AKK: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Adana’nın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Adanalı hemşerilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren Adana Kent Konseyini,
 7. Kadın Meclisi: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisini,
 8. Meclis Başkanı / Yürütme Kurulu Başkanı: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanını,
 9. Meclis Sekreteri: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreterini,
 10. Genel Kurul: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulunu,
 11. Yürütme Kurulu: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulunu,
 12. Çalışma Grupları: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
 13. Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim,
 14. Toplantı: Kent konseyinin, olağan veya olağanüstü görüşmelerinin her birini gerçekleştirdiği birleşimlerin tamamını,
 15. Birleşim: Kent konseyinin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını,
 16. Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birini,
 17. Salt çoğunluk: Belli bir sayının yarısından en az bir fazla olan çoğunluğu,
 18. Nispi çoğunluk: Aynı yöndeki oyların, diğer oy topluluklarından fazIa olması durumunu,
 19. Nitelikli çoğunluk: Belli durumlarda aranan üçte iki veya dörtte üç gibi belirli bir çoğunluğu,
 20. Oy birliği: Toplantıda kullanılan bütün oyların aynı yönde olması durumunu,
 21. Oy çokluğu: Toplantıda kullanılan oyların aynı yönde olmaması durumunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KADIN MECLİSİNİN AMACI, OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Madde 5 – Kadın Meclisi Amacı

(l) Kadın meclisi, Adana Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ve demokrasi kültürü içerisinde, kadınların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesini, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim, cinsiyet ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar yaratılmasını, takibini, kadınların bu konularda eğitilmesini; fikir oluşturmalarını ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak için gönüllülük temelinde, Adana kent konseyi yapısı altında çalışmaların gerçekleştirilmesini amaçlar.

 

Madde 6 – Oluşumu

(1) Kadın meclisi, 09/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ıncı maddesi ile bu madde uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) ve Adana Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesinin 31.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 7 – Görevleri

(1) Kadın meclisinin görevleri;

 1. Adana’da kadınların demokratik katılımının yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku, ortak yaşam bilinci ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsemesini sağlamak,
 2. Kadınların kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, bu konuda kadınları da içine alan eylem planlan oluşturmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek
 3. Kadınların, dinamizmini ve enerjisini ön plana çıkararak toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat, eğitim, yerel yönetim vb. alanlarında söz sahibi, araştıran, üreten, girişimci bireyler olmalarını sağlamak,
 4. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde kadın haklarını korumak ve geliştirmek,
 5. Kent kadınlarını kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşlarının ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler (forum, toplantı, şölen vb.) düzenlemek,
 6. Kadınların, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, kadın ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
 7. Kadın Meclisi kararlarının katılımcı kurum ve kuruluşlar ile ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde kamuoyu oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler (kampanya, süreli-süresiz yayın vb.) yapmak,
 8. Başka kadın meclisleri ile kadın konusunda kentin geleceğini ve gündelik hayatını ilgilendiren alanlarda iş birlikleri geliştirmek.
 9. Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmektir.

 

Madde 8 – Çalışma ilkeleri

(l) Kadın meclisi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

 1. Şeffaflık: Kadın meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılmalarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
 2. Temsil: Kadın meclisi, yerel yönetişim sürecinde, başta Adana kent konseyi olmak üzere karar alma mekanizmalarında kent kadınları adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Bununla birlikte erkek katılımcıların görüşleri de değerlendirilir. Kadın meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup, bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez. Hiçbir siyasi parti veya oluşumun propagandası veya savunuculuğunu yapamaz.
 3. Gönüllülük: Kadın meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde kadınlarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
 4. Bireysel Kapasite Gelişimi: Kadınların bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel ve sosyal içerikli çalışmalar, kent kadınlarının sesini duyurmasını ve her türlü politika oluşturma sürecinde kadın boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
 5. Sosyal Sorumluluk: Kentin geleceği olan kadınların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunulması, uygulama süreçlerine ve sonuçlarının takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
 6. Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Kadın meclisi, kentsel kalkınma politikalarına kadın bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
 7. Sürdürülebilirlik: Kadın meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel kadın meclisleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Kadın meclisi yeni katılımlara açıktır.
 8. Yönetişim: Kadın meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı BM zirveleri ve uluslararası sözleşmelerde kadınlara yönelik ilkelerin yaşama geçmesini sağlamak için çalışırken iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla iş birliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
 9. Çözümde Ortaklık: Kadın meclisi bütün çalışmalarını başta Adana Kent Konseyi olmak üzere, konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen ve iktidar mücadelesine yol açmayan iş birliği platformları oluşturur. Kadın Meclisi üyeleri ortak karar çerçevesinde ve meclis çalışma yönergesindeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
 10. Aktif Katılım: Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde, karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere kadınların aktif katılımı bir zorunluluktur. Bu bağlamda aktif katılımı artırmak açısından meclis başkanı, meclis sekreteri hiçbir çalışma grubuna başkanlık edemez.
 11. Yatay İlişki: Kadın meclisi gönüllüleri arasında herhangi bir hiyerarşik yapı söz konusu olmayıp, tüm ilişkiler yatay olmak zorundadır.
 12. Çalışma Esası: Çalışmalarında Kent Konseyi Yönetmeliğini, Adana Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeyi ve bu yönergenin hükümlerini esas alır.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADIN MECLİSİNİN ÜYELİK YAPISI VE ORGANLARI

Madde 9 – Kadın Meclisinin Üyelik Yapısı

(l) Kadın meclisinin üye yapısı aşağıda yer alan kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden aktif üyeler oluşur;

 1. Kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumlarının temsilcileri,
 2. Mahalle temsilcileri (Muhtarlıklar aracılığı ile bildirilir),
 3. Kadınlarla ilgili çalışma yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
 4. Kadın kooperatiflerinin temsilcileri,
 5. Adana’da yaşayan girişimci, sanatçı, edebiyatçı, sporcu kadınlar ile bilim kadınları,
 6. Medyanın kadın temsilcileri,
 7. Siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri,
 8. Kent Konseyi Genel Kurulunu oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcileri,

(2) Kadın Meclis üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz. Kadın Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

(3) Kadın Meclisi, kurum ve kuruluş temsilcileri birlikte kent içinde yaşayan her kesimden kadınların bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Bu doğrultuda, kadın meclisi, her yaştan kadınların, söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı bireysel katılımına da açıktır.

(4) Milletvekilleri, meclis üyeleri, siyasi partilerin teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, kadın meclisine sivil toplum kuruluş temsilcisi veya bireysel (gönüllü) katılımcı olarak katılabilirler ve çalışmalara katkı verebilirler; ancak, bu sıfatlarıyla kadın meclisi başkanlık divanında ve yürütme kurulunda görev alamazlar, çalışma gruplarında başkanlık yapamazlar.

 

Madde 10 – Kadın Meclisinin Organları

(l) Kadın meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Kadın Meclisi Genel Kurulu,
 2. Yürütme Kurulu,
  • Kadın Meclisi Başkanı,
  • Kadın Meclisi Sekreteri,
  • Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri,
 3. Çalışma Grupları.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KADIN MECLİSİ GENEL KURULUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ, TOPLANTI USUL VE ESASLARI

 

 

Madde 11 – Genel Kurulun Oluşumu

(1) Kadın meclisinin en üst karar alma organı olup, bu yönergenin 9’uncu maddesinde sayılan üyelerden oluşur.

(2) Genel kurul üyeleri, kurum temsilcileri ise kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ile Adana Kent Konseyi Genel Sekreterliğine başvururlar. Seçimli genel kurula en az 15 gün kala yenilenmiş olmalıdır. Üye bilgilerini güncellemeyen üyeler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.

(3) Genel kurulda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıl görev yaparlar.

(4) Kadın meclisinin üyesi olan kurum ve kuruluşlar yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

(5) Kurum ve kuruluşlarının ilk kez belirlediği ya da herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, belirlemenin ya da değişikliğin ardından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, yürütme kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(6) Kadın Meclisi, yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşlar, başvurularını AKK Genel Sekreterliğine yazılı olarak yaparlar. Yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları, Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(7) Aşağıda belirtilen hallerde kadın meclisi genel kurul üyeliği sona erer,

 1. Üyenin çekilmesi ve AKK Genel Sekreterliğine yazılı bildirmesi veya ölümü halinde, üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. Kurumları temsilen gelen üyelerin üyelikleri, kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde veya yeni bir temsilci bildirince sona erer.
 3. Üyenin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve suçun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda kadın meclisi üyeliği kendiliğinden sona erer.
 4. Yönetmelikte ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da kadın meclisinin olağan ve olağanüstü toplantılarına, üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin genel kurul üyeliği düşer.
 5. Genel kurul üyeliği sona eren üyenin, kadın meclisi yürütme kurulu üyesi olması durumunda yürütme kurulundaki üyeliği de kendiliğinden sona erer.

 

Madde 12 – Kadın Meclisi Genel kurulun görevleri

(l) Genel kurulun görevleri şunlardır:

 1. Kadın meclisinin, bu yönergenin 7’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar, görüşler oluşturur.
 2. Genel Kurul temsilcileri arasından kadın meclisi başkanını, meclis sekreterini, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek yürütme kurulu üyesini; genel kurul başkanlık divanında görev yapmak üzere 2 asıl ve 2 yedek yazman üyeyi seçer.
 3. Kadın meclisinin görev alanına giren konularda, kadın meclisi bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarını belirler.
 4. Yürütme kurulunun ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, yönetmelik ve AKK yönergesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çıkaracağı çalışma yönergesi ile belirler.
 5. Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen gündemi aynen veya ek ya da değişiklik yapmak suretiyle görüşür, gündemdeki maddeler ile ilgili karar ve görüşler oluşturur.
 6. AKK Genel Sekreterliği desteği ile yürütme kurulu tarafından hazırlanan ve sunulan, Kent Konseyi bütçesinden kadın meclisi ile ilgili yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşür ve onaylar.

 

Madde 13 – Kadın Meclisi Genel Kurul Toplantıları

(l) Genel kurul olağan toplantıları, kent konseyi genel kurul toplantılarından önce, her yıl Aralık ve Haziran aylarında yapılır.

(2) Olağan toplantıları haricinde genel kurul, aynı zamanda yürütme kurulu başkanı da olan kadın meclisi başkanı tarafından doğrudan veya bu yönergenin 9’uncu maddesinde öngörülen genel kurul katılımcı sayısının üçte birinin, kadın meclisi başkanlığına yazılı olarak verecekleri teklif üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilirler.

(3) Kadın meclisinin genel kurulu, kent konseyi genel kurulu toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir.

(4) İki yıllık ilk dönemde ve üç yıllık ikinci dönemde görev alacak olan kadın meclisi başkanı ve yürütme kurulu üyeleri ile genel kurul başkanlık divanı yazman üyelerinin seçimi için seçimli genel kurul toplantısı yapılır.

(5) Seçimli genel kurul toplantısı, Kent Konseyi Yürütme kurulu tarafından tespit edilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte, bu yönergenin 9’uncu maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile yapılır.

(6) Seçimli genel kurul toplantısında, genel kurul katılım listesini, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamının imzalamasının ardından, toplantı yeter sayısının bulunması durumunda, kadın meclisi başkanının açılış konuşmasından sonra; genel kurul üyeleri arasından, toplantıyı idare etmek üzere, işaretle oylama yöntemi ve katılanların salt çoğunluğu ile l divan başkanı, 2 yazman üye olmak üzere 3 kişiden oluşan geçici divan kurulu seçilir. Geçici divan kurulunun divanda yerini almasının ardından, seçimlere geçilmeden önce, oy sayım ve tasnif işlemleri için, seçimli genel kurullarda oy hakkı olmayan bireysel katılımcılar arasından 1 komisyon başkanı, 2 komisyon üyesi olmak üzere 3 kişiden ibaret bir seçim komisyonu oluşturulur.

(7) Seçimli genel kurul toplantılarında, genel kurul tarafından, öncelikle kadın meclisi başkanı seçimi yapılır. Kadın meclisi başkanlığı tamamlanmasının ardından, meclis sekreteri ile kadın meclisi yürütme kurulunun asıl ve yedek üyeleri seçilir. Daha sonra kadın meclisi başkanı ile birlikte genel kurul toplantılarında başkanlık divanında görev yapmak üzere 2 asıl, 2 yedek yazman üye seçimi yapılır.

(8) Genel kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır.

 

Madde 14 – Toplantı Yeri, Günü, Gündemi ve Duyurulması

(1) Genel kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi yürütme kurulu tarafından belirlenir ve en az 30 (otuz) gün önceden, AKK Genel Sekreterliği tarafından üyelere bildirilir. 30 (otuz) günün hesabında, duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılamaz. Olağanüstü genel kurul toplantılarında bu süre en az 5 (beş) gün olarak uygulanır.

(2) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır.

(3) Genel kurul toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi afiş, branda, kent konseyi web sitesi vb. araçlarla delegelere ve kamuoyuna da duyurulur.

(4) Toplantının belirlenen ve duyurulan yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, Yürütme Kurulunun belirlediği yerde toplantı yapılabilir. Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin duyurulmasındaki usullerden en az biri ile ayrıca kamuoyuna da duyurulur.

(5) Genel Kurul toplantılarında kadın meclisi başkanı ve üyeler de kadın meclisinin görev alanı ile ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KADIN MECLİSİ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

 

Madde 15 – Başkanlık Divanı

(l) Genel kurula, kadın meclisi başkanı başkanlık eder. Kadın meclisi başkanının bulunmadığı durumlarda, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi genel kurul toplantısına başkanlık eder.

(2) Kadın Meclisi başkanı, toplantının herhangi bir safhasında da divan başkanlığını yürütme kurulunun en yaşlı üyesine bırakarak, toplantıdan ayrılabilir.

(3) Kadın Meclisi başkanı birlikte yürütme kurulunun en yaşlı üyesinin de toplantıda bulunmaması durumunda, divanın diğer üyeleri tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek, toplantıda hazır bulunan en yaşlı yürütme kurulu üyesinin başkanlığında genel kurul toplantısı yapılır.

(4) Yazman üyelerden birisinin ya da her ikisinin birlikte toplantıda bulunmaması durumunda, yedek yazman üyelerin birisi ya da her ikisi birlikte divanda görev alırlar. Yedek yazman üyelerin de birisinin ya da her ikisinin birlikte toplantıda bulunmaması durumunda ise; o toplantıya istinaden, genel kurul üyeleri arasından 2 üye, yazman üye olarak divanda görevlendirilir.

 

 

Madde 16 – Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

(l) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Toplantı başlamadan önce üyeler, divan başkanlığının hazırlamış olduğu genel kurul katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar. Toplantı yerinde mevcut tüm üyelerin imzaları tamamlandıktan sonra, liste divan başkanına teslim edilir. Çoğunluk sağlanması durumunda toplantı başlar.

(3) Seçimli genel kurullarda, oy verme işlemi başladıktan sonra gelen, genel kurul katılım listesinde adı ve imzası bulunmayan katılımcılar, seçme ve seçilme hakkından yararlanamazlar.

(4) Genel kurulun toplanması için gerekli salt çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında divan başkanı veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda; divan başkanı, genel kurulu tatil eder. İkinci toplantının günü ve saati yürütme kurulu kararı ile üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilan edilir.

(5) Birinci toplantıdan en az 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(6) Divan başkanı, genel kurul üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde, gizli oylamalar hariç, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

 

Madde 17 – Görüşmeler ve Yönetim

(l) Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra, divan başkanı yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde oturumu açar. Gündeme geçilmeden bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata genel kurul kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.

(2) Divan başkanı, gündeme geçilmeden önce genel kurula sunulacak konular varsa bildirir; kadın meclisi başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve genel kurula sunar. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak divan başkanına bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi divan başkanına aittir.

(3) Gündem konusunda ve usul hakkında üyelere söz verilir. Yapılacak konuşmalar en fazla 5 dakika ile sınırlıdır.

(4) Genel kurulda gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Toplantıya katılan üyelerin %10’unun yazılı talebi ve salt çoğunluğun kabulü ile gündem sırasında değişiklik yapılmasına veya gündeme madde ilave edilmesine karar verilebilir.

(5) Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir, üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Genel kurulda söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5’er dakika ile sınırlı olup; kadın meclisi başkanlığına önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye en fazla 15 dakika konuşma hakkı verilir.

(6) Genel kuruldaki görüşmeler esnasında, divan başkanı her zaman söz hakkına sahiptir.

(7) Genel kurul, bu sürelerin değiştirilmesine karar verebilir. Görüşmelerin yeterli olduğu genel kurul tarafından kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez.

 

Madde 18 – Genel Kurulda Düzenin Sağlanması

(l) Divan başkanı, genel kurul çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Genel kurul görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi; diğer üyelerin, hatibin sözünü kesmesi ve genel kurulun düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, divan başkanı tarafından uyarılır; buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye, divan başkanının talimatıyla görevliler tarafından genel kuruldan çıkarılır.

(2) Genel kurul görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda, divan başkanı tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, divan başkanı oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

OYLAMA USULLERİ VE KARARLAR

 

Madde 19 – Oylama Usulleri

(1) Genel kurulda oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar, tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler.

 1. Gizli oylama: Genel kurul üyelerinin, oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir teklif hakkında kabul, çekimser veya ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça düzenlenir. Oylama bittikten sonra divan üyeleri tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan sonra, başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde divan başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak divan başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur.
 2. İşaretle oylama: Genel kurul üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak kabul, çekimser veya ret şeklinde oyunu açıklamasıdır. İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığı hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır, Tereddüt giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur.
 3. Açık oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine, adı okunan üyenin ayağa kalkarak kabul, çekimser veya ret demesi suretiyle yapılan oylamadır.

(2) Sandık kullanılarak yapılan oylamada, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından; sandık, divan üyeleri tarafından genel kurul önünde açılır ve açık sayım yapılır. Oy çeşitleri tutanağa ayrı ayrı geçirildikten sonra başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır.

(3) Kadın meclisinin seçimli genel kurullarında meclis başkanı, başkanlık divanı üyeleri, meclis sekreteri ile yürütme kurulu asıl ve yedek üyeliklerinin seçimleri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda, oylarda eşitlik olması halinde, divan başkanınca kuraya başvurulur.

(4) Kadın meclisinin seçimli genel kurul toplantıları, Kent Konseyinin her seçimli genel kurul toplantısından önce yapılır.

(5) Genel kurul toplantılarında, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, divan başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(6) Genel kurul toplantılarında yapılacak oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır. Gerekli görülen konularda, divan başkanının veya üyelerin teklifi ve genel kurulun karan ile diğer oylama usulleri de uygulanır.

 

Madde 20 – Genel Kurulda Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi

(l) Genel kurulda görüşülen konular; mahiyetine göre salt çoğunluk, nispi çoğunluk, nitelikli çoğunluk, oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

 

Madde 21 – Oturuma Ara Verilmesi, Birleşime ve Toplantıya Son Verilmesi

(1) Oturuma ara, birleşime ve toplantıya son verme yetkisi divan başkanına aittir. Oturuma ara verilirken, gelecek oturumun saati divan başkanı tarafından üyelere duyurulur.

(2) Oturuma verilen ararın ardından gündem maddelerine geçilmeden önce, başkanlık divanınca, genel kurul toplantı ve karar yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü yapılır. Daha sonra görüşmelere kalındığı yerden devam edilir.

 

 

 

Madde 22 – Tutanak Düzenlenmesi ve Kararlarının Yazılması

(1) Genel kurul görüşmeleri yazman üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce tutanağa geçirilir. Genel kurulda oluşturulan görüşleri içeren karar tutanakları, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin genel kurulda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlenir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır.

(2) Genel kurulda oluşturulan görüşlerin, yönetmeliğin 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği, değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesi amacıyla, söz konusu görüşleri içeren karar tutanakları Yürütme Kuruluna iletilir. Ayrıca, karar tutanaklarının ıslak imzalı bir nüshası, karar tutanakları dosyasında muhafaza edilir.

(3) Toplantılar, sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

 

Madde 23 – Görüşlerin İlanı

(1) Genel kurul tarafından oluşturulan görüşler, bu yönergenin 22’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Adana Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülüp, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye meclisinin aldığı kararlar, belediye tarafından AKK Genel Sekreterliğine bildirilir ve AKK Genel Sekreterliği web sitesinde yayımlanmak vb. yöntemlerden yararlanmak suretiyle, uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLER VE GÖREV SÜRELERİ

 

Madde 24 – Meclis Başkanı Seçimi ve Görev Süresi

(l) Genel kurul, seçimli genel kurul toplantısında, AKK yönergenin 33’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile bu yönergenin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gizli oylama ve açık tasnif usulünü uygulamak sureti ile kendi üyeleri arasından kadın meclisi başkanını seçer. Meclis başkanının seçimi, ilk toplantının birinci birleşiminde tamamlanır.

(2) Meclis başkanının seçimi için yapılan ilk oylamada, oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa divan başkanı kuraya başvurur. Kura çekiminde adı çıkan aday, kadın meclisi başkanı seçilmiş olur.

(3) Meclis başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında kadın meclisi başkanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem kadın meclisi başkanlığı seçimi yapılır.

(4) Meclis başkanlığında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

 

Madde 25 – Başkanlık Divanı Yazman Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi

(l) Genel kurul, seçimli genel kurul toplantısında, bu yönergenin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oylama usulünü uygulamak suretiyle, kendi üyeleri arasından, kadın meclisi başkanıyla birlikte genel kurul toplantılarında başkanlık divanında görev yapmak üzere 2 asıl, 2 yedek yazman üye seçer.

(2) Başkanlık divanı yazman üyelerinin seçimi için yapılan ilk oylamada, oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa divan başkanı kuraya başvurur. Kura çekiminde adı çıkan adaylar, başkanlık divanı asıl ve yedek yazrnan üyesi seçilmiş olur.

(3) Yazman üyelerin görev süresi, divan başkanının görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında divan yazman üyelerinin seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem divan yazman üyeliği seçimi yapılır.

(4) Divan yazman üyeliğinde boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

 

Madde 26 – Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi

(l) Yürütme kurulunun meclis başkanı ve meclis sekreteri dışında kalan 7 (yedi) asıl üyesi; bu yönergenin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gizli oylama ve açık tasnif usulü ve bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerini uygulanmak sureti ile 7 (yedi) yedek üyesiyle birlikte seçilir.

(2) Kadın Meclisi üyelik esasına göre yürütme kuruluna aday olunur. Buna göre yürütme kurulunda görev yapmak üzere; bu yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kadın temsilcileri arasından seçilir. Bu grupların her biri kendi içinden aday çıkararak, kendi temsilcilerini asıl ve yedek olarak seçmek üzere oy kullanır. Her bir grubu temsil edecek asıl ve yedek yürütme kurulu üyelerini belirlemek amacıyla, oy sayımı ayrı ayrı yapılır.

(3) Yürütme kurulunun görev süresi, genel kurulun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında yürütme kurulunun seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem yürütme kurulu üyeliği seçimi yapılır.

(4) Yürütme kurulunun seçimle gelen üyeleri, en fazla iki dönem statüde görev alabilirler. Tekrar görev almak isteyen aday en az bir dönem ara vermek zorundadır.

(5) Bu yönergenin 9 uncu maddesinin siyasi partilerin kadın meclisi için görevlendirdikleri temsilcileri Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve yürütme kuru üyesi olamazlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ, TOPLANTI USUL VE ESASLARI

 

Madde 27 – Yürütme Kurulunun Oluşumu

(1) Yürütme kurulu, meclis başkanı, meclis sekreteri ve bu yönergenin 26’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan gruplardan, yine aynı fıkrada belirlendiği şekilde seçilmiş olan7 (yedi) üyeyle birlikte toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur.

(2) Yürütme kurulunun olağan veya olağanüstü toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 (üç) kez veya yılda 5 (beş) kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği, yürütme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluk karan ile düşürülür.

(3) Yürütme kurulunun meclis başkanı ve meclis sekreteri haricindeki üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle yürütme kurulu üyeliğinin son bulması halinde, genel kurulda seçilmiş olan 7 (yedi) yedek üye arasından, ilgili grubun birinci yedek üyesi asıl üye olur. Yedek üyeler arasında ilgili grubun üyesinin kalmaması halinde, diğer gruplar içinde en yüksek oya sahip yedek üye, asıl üyeliğe getirilir. Yürütme kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de katılımından sonra 5’in altına düşmesi halinde, olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.

 

Madde 28 – Yürütme kurulunun görevleri

(1) Yürütme kurulu, kadın meclisi genel kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.

(2) Kadın meclisinin, bu yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda eylem planlan hazırlar, görüşler oluşturur ve genel kurulun onayına sunar.

(3) Kadın meclisinin görev alanına giren konularda, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma gruplarını oluşturur; bu grupların çalışmalarına destek olur ve denetler. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından belirlenmiş olan çalışma grupları dışında, ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir.

(4) Çalışma gruplarında, kadın meclisinin amaç ve görevlerine uygun olarak oluşturulmuş görüşlerin, genel kurulda görüşülmesini ve genel kurulda kabul edilen görüşlerin, kent konseyi genel kurulunda görüşülmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna iletilmesini sağlar. Bununla birlikte, ayrıca; çalışma gruplarında üretilen proje, politika önerisi vb. her türlü konunun önemi ve süresi itibarı ile aciliyetinin söz konusu olduğu durumlarda, konu hakkında genel kurul adına görüş oluşturur, karara bağlar ve değerlendirilmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna sunar.

(5) Kent konseyi genel kurulunda kabul edilen ve belediye meclisinde değerlendirildikten sonra, belediye tarafından kadın meclisine iletilen görüşlerin, uygun araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlar ve uygulamayı izler.

(6) Genel kurul tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve uygulanması için gereken koordinasyonu sağlar.

(7) Kadın meclisinin, bu yönergenin 5’inci, 1’inci ve 8’inci maddelerinde belirtilen amaçları, görevleri ve çalışma ilkeleri doğrultusunda, yürütme kuruluna yapılan proje önerilerini değerlendirir; bu kapsamda, uygulamaya konulmuş veya konulacak olan projelere ortak veya iştirakçi olarak katılır ve destek verir.

(8) Kadın meclisinin ve organlarının gereksinim duyacağı mekân, hizmet, araç ve gereçlerin temini için kararlar alır; alınan kararları değerlendirilmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna sunulması için kent konseyi genel sekreterliğine gönderir.

(9) Kadın meclisine yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvurularını değerlendirir ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında karara bağlanmasını sağlar.

(10) Kent konseyine belediye bütçesinden ayrılacak olan ödeneğin belirlenip, bütçenin oluşturulması sürecinde kadın meclisi ile ilgili önerilerini rapor halinde kent konseyi genel kuruluna sunar.

(1l) Meclis sekreteri tarafından hazırlanan, kent konseyi bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarını görüşüp, değerlendirdikten sonra genel kurulun bilgisine ve onayına sunar.

(12) Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla genel kurulun toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.

(l3) Kadın Meclisi ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında katılım, ortaklık ve sürdürülebilir kalkınma temelinde olumlu diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

Madde 29 – Yürütme Kurulu Toplantıları

(1) Yürütme kurulu olağan toplantıları, en az her ay bir kez olmak üzere düzenli olarak yapılır.

(2) Yürütme kuruluna, kadın meclis başkanı başkanlık eder.

(3) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır.

(4) Yürütme Kurulu başkanı, yürütme kurulu üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yürütme kurulunda görüşülen konular, salt çoğunluk gözetilerek oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

(5) Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın genel kurul başkanlığı dışındaki tüm görevlerini başkan yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları ile aynıdır.

 

Madde 30 – Yürütme Kurulu Toplantılarının Yeri, Günü, Gündemi ve Duyurulması

(l) Yürütme kurulu olağan toplantılarının yeri, günü ve saati önceden yürütme kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yürütme kurulunun gündemi, meclis başkanının onayı ile meclis sekreteri tarafından oluşturulur ve en az üç gün önceden, meclis başkanlığı tarafından üyelere bildirilir. Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında da bu süre en az 1 gün olarak uygulanır.

(3) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır.

(4) Yürütme kurulunun olağanüstü toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi; bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki usullerle yürütme kurulu üyelerine duyurulur.

(5) Toplantının önceden belirlenen yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az bir gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, yürütme kurulu başkanının belirlediği yerde toplantı yapılabilir.

(6) Yürütme Kurulu toplantılarında yürütme kurulu başkanı, üyeler ve meclis sekreteri de Yürütme kurulunun görev alanı ile ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

MECLİS BAŞKANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 31 – Meclis Başkanının Görevleri

(1) Meclis başkanının görevleri şunlardır;

 1. Meclis başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Adana Kent Konseyi Kadın Meclisini temsil eder.
 2. Meclis başkanı, seçimli genel kurullar hariç olmak üzere genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık eder.
 3. Kadın meclisinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; genel kurulun ve yürütme kurulunun, bu yönergenin 12’nci maddesinin birinci fıkrası ile 28’inci maddesinin bir ila onüçüncü fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, kent konseyi ve kadın meclisinin organları, genel sekreter ve sekretarya ile koordineli olarak yürütür.
 4. Başka kent konseyleri kadın meclisleri ile Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 5. Meclis çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
 6. Kent konseyi bütçesinden kadın meclisi için yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarının, yürütme kuruluna sunulmak üzere, meclis sekreteri ve sekretarya tarafından oluşturulmasını sağlar.
 7. Meclis organlarının olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının ve toplantılarının, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 8. Meclis organlarının olağan ve olağanüstü toplantılarının gündemlerinin hazırlatılması, üyelere bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 9. Genel kurulda kabul edilen görüşlerin, kent konseyi genel kurulunda görüşülmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna iletilmesi; kent konseyi genel kurulunda ve belediye meclisinde kabul edilen görüşlerin, kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 10. Meclis başkanı, ilgili kanunlar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.

 

Madde 32 – Meclis Başkanının Yetkileri

(l) Meclis başkanı, kadın meclisi başkanlığına verilen görevlerin, ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

(2) Meclis başkanlığının görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için genel kurula önerilerde bulunur.

(3) Sekretarya hizmetlerine yönelik gerekli gördüğü hususlarda genel sekretere önerilerde bulunur.

(4) Yürürlükteki mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin, bu yönergede değişiklik yapılmasını zorunlu kıldığı durumlarda, genel kurulda güncelleme yapılabilmesi için gereken iş ve işlemleri yürütür.

 

Madde 33 – Meclis başkanının sorumlulukları

(1) Bu yönergenin 3l’inci maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 32’inci maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, kadın meclisi başkanının sorumluluk alanıdır.

(2) Meclis başkanı, kadın meclisi başkanlığının sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, genel kurula karşı sorumludur.

 

Madde 34 – Meclis Başkan Yardımcısı

(l) Meclis başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında kendisini temsil etmek üzere seçilmiş yürütme kurulu üyeleri arasından bir başkan yardımcısı belirleyebilir. Başkan yardımcısının görevi başkanı temsil ile sınırlıdır.

 

ONUNCU BÖLÜM

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Madde 35 – Meclis Çalışma Gruplarının Oluşumu

(1) Kadın meclisinin görev alanına giren konularda, kent konseyi ve kadın meclisinin amaç ve ilkelerine uygun olarak, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllük esasında oluşmuş ortak yapıları hayata geçirmek amacıyla, genel kurulun kararı üzerine yürütme kurulunca oluşturulur. Yürütme kurulu kararı ile de ayrıca geçici ortak çalışma komisyonları ile bu komisyonların görev ve sorumluluk alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları ve kentteki çeşitli kesimlerin talepleri doğrultusunda, geçici ve sürekli alt çalışma grupları oluşturulabilir ve ilk genel kurul toplantısında oluşumlar hakkında genel kurul bilgilendirilir.

(2) Çalışma grupları, en az 3 (üç) kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, meclis sekreterliğine yapılan yazılı başvuru ile başlar. Kadın meclisi çalışma grupları genel kurul üyeleri dışında, kentte yaşayan kadın gönüllü bireysel katılımcılara da açıktır. Kadınlar, bilgi formunu doldurup meclis sekreterliğine başvurarak, bireysel katılımcı olabilirler. Çalışma gruplarının süresi yürütme kurulu tarafından belirlenir. Kent konseyi ve kadın meclisinin amaç ve ilkelerine, bu yönergede belirtilen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak, sürekli bir şekilde çalışmalarını yürüten çalışma gruplarının oluşumu devam eder.

(3) Kent konseyi ve kadın meclisinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan, çalışma usul ve esaslarına uygun davranmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan geçici veya sürekli çalışma grupları; meclis sekreterinin tespiti ve önerisi üzerine yürütme kurulu kararı ile çalışmalarına son verilmek suretiyle kapatılır. Yürütme kurulu kararı ile kapatılan çalışma grupları hakkında, ilk genel kurul toplantısında genel kurula bilgi verilir.

(4) Çalışma grubunun işlevselliği ve sürekliliği grup üyelerinin katılımı, katkıları ve iş birliği içinde bulunmaları ile mümkün olduğundan; çalışma grubunun toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste         3 (üç) kez veya yılda 5 (beş) kez katılmayan üyelerin durumu, yazman tarafından meclis sekreterine bildirilir ve çalışma grubu üyelikleri yürütme kurulu kararı ile düşürülür. Çalışma grubu üyeliği düşürülen bir üye, bir yıl geçmeden çalışma gruplarına yeniden üye olamaz.

(5) Bu yönerge ile belirlenen asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen veya üye sayısı asgari üye sayısının altına düşen çalışma grubu, kendiliğinden fesih olmuş sayılır.

 

Madde 36 – Meclis çalışma gruplarının görevleri

(1) Kadın meclisinin, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda çalışma planları hazırlar, projeler üretir, görüşler oluşturur ve meclis sekreteri aracılığı ile yürütme kuruluna iletir.

(2) Çalışma grupları, oluşturulma amaçlarına ve genel kurul kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür ve alınan kararlan uygulayabilmek için gerekli etkinlikleri düzenler.

(3) Çalışma grupları, çalışma alanları ile ilgili uzman ihtisas sahibi kişilerle toplantılar düzenleyebilir ve görüşmeler yapabilir; çalışma alanlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye yönelik ihtisas komisyonları oluşturabilir ve bu komisyonlarda görevlendirilmek üzere uzman, ihtisas sahibi temsilcileri ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edebilir.

(4) Çalışma grupları, çalışma planlarını ve etkinlik programlarını bunların gerçekleştirilmesi için gereken süreyi de göz önünde bulundurarak hazırlar ve ihtiyaç duydukları araç, gereç, malzeme ve mekân temini taleplerini, yazılı olarak ilgili yürütme kuruluna iletirler.

(5) Çalışma gruplarının kadın meclisi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler, önce kadın meclisi yürütme kurulunda ve sonrasında kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra gerçekleştirilir.

(6) Çalışma grupları, projelerinin işleyişi ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi hususlarında gerekli sorumlulukları alır. Çalışma grupları, yürütme kuruluna karşı sorumludur.

(7) Çalışma gruplarının yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerin raporları, çalışma grubu başkanı ve yazmanı tarafından hazırlanır. Hazırlanan raporlar, çalışma grubu başkanı tarafından 3 ayda bir, düzenli olarak yürütme kuruluna sunulur. Çalışma grubu raporları standardın sağlanması açısından kent konseyi tarafından belirlenecek rapor şablonuna göre hazırlanır.

(8) Çalışma grupları yıllık faaliyetlerinin takip edilebilmesi amacıyla Aralık ayı sonunda bir yıllık faaliyet raporunu ve gelecek yıl faaliyet gösteren yıllık çalışma raporlarını konsey tarafından oluşturulmuş “yıllık rapor” şablonuna uygun olarak çalışma grubu sözcüsü ve yazmanı aracılığıyla hazırlayarak meclis sekreterliğine iletir.

(9) Çalışma grupları, yıllık bütçelerini faaliyet ve stratejik planına uygun olarak ve kadın meclisi genel kurul toplantı tarihi ile kent konseyi genel kurul toplantı tarihini de dikkate alarak en geç haziran ayının ilk haftasına kadar hazırlamakla sorumludur. Çalışma grubu, hazırladığı yıllık faaliyet planına uygun bütçesini, izleyen yıl içindeki tahmini gider kalemlerini gösterir bir çizelgeyi yazmanı aracılığıyla meclis sekreterliğine iletir. Söz konusu faaliyet ve bütçe planlamasını grup üyeleri içinden belirleyeceği üyelerle geçici bütçe kurulu oluşturarak yerine getirir.

(l0) Her çalışma grubu kurumsal altyapılarını oluşturmak maksadıyla amaç, kapsam ve hedeflerini belirten kuruluş ilkelerini yazılı bir metin halinde hazırlar.

 

Madde 37 – Çalışma Grubu Toplantıları

(l) Çalışma grubu toplantıları, her ay en az bir kez olmak üzere düzenli olarak yapılır.

(2) Çalışma grubu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

(3) Çalışma grubuna, çalışma grubu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda, yazman çalışma grubu toplantısına başkanlık eder.

(4) Çalışma grubu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda işaretle oylama usulünün uygulanması esastır.

(5) Çalışma grubu başkanı, çalışma grubu üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde çalışma grubu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Çalışma grubunda görüşülen konular, salt çoğunluk gözetilerek oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

(6) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

(7) Toplantıya son verme yetkisi çalışma grubu başkanına aittir.

(8) Çalışma grubu toplantıları, yazman tarafından tutanağa geçirilir. Çalışma grubunda oluşturulan görüşleri içeren karar tutanakları, her yıl için toplantı tarihi ve numarası bazında, gündemin çalışma grubunda görüşüldüğü sıra itibarı ile karar sayısı verilmek suretiyle düzenlenir ve çalışma grubu üyeleri tarafından imzalanır.

(9) Çalışma grubu toplantısına ait karar tutanaklarının aslı bir dosyada ilgili sekretarya görevlisine teslim edilir.

 

Madde 38 – Çalışma Grubu Toplantılarının Yeri, Günü, Gündemi ve Duyurulması

(l) Çalışma grubu toplantıları, kent konseyi çalışma ofislerinde periyodik olarak yapılır. Toplantının günü ve saati önceden çalışma grubu tarafından, sekretarya ile koordineli olarak belirlenir.

(2) Çalışma gruplarının, görev alanlarına giren konularda özgürce gündem belirlemeleri ve çalışmaları esastır. Bununla birlikte, çalışma grupları Adana’nın öncelikli sorunları üzerinde yoğunlaşarak gündemlerini oluştururlar.

(3) Üyelere bildirim; imza karşılığı gündemin teslimi, faks, kent konseyi web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır.

(4) Toplantının önceden belirlenen yer ve zaman dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla, meclis sekreterinin belirlediği yerde toplantı yapılabilir.

(5) Çalışma grubu toplantılarında, toplantı esnasında da çalışma grubu başkanı ve üyeler görev alanları ile ilgili konulardaki istek ve önerilerinin gündeme alınmasını talep edebilirler. İstek ve öneriler, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

 

Madde 39 – Çalışma Grubu Başkanının Görevleri

(1) Çalışma grubu başkanının görevleri şunlardır;

 1. Çalışma grubu başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı çalışma grubunu temsil eder.
 2. Çalışma grubu başkanı, seçimli çalışma grubu toplantıları hariç olmak üzere çalışma grubuna başkanlık eder. Çalışma grubu başkanının seçileceği toplantılarda geçici olarak başkanlık görevini, aday olmayan üyeler arasındaki en yaşlı üye yapar.
 3. Kent konseyi ve kadın meclisinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; çalışma grubunun, bu yönergenin 36’ıncı maddesinin bir ila onuncu fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, kent konseyi organları, kadın meclisinin organları ve sekretarya birlikte koordineli olarak yürütür.
 4. Çalışma grubunun, başka çalışma gruplarıyla birlikte, Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 5. Çalışma grubunun çalışma ve etkinliklerinin, daha rasyonel ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, yürütme kurulunun gözetiminde ve genel sekreterin koordinatörlüğünde, belediyenin ilgili birimleri ile belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
 6. Çalışma grubu karar tutanaklarının ve çalışma raporlarının yazman tarafından oluşturulmasını sağlar.
 7. Çalışma grubu toplantılarının gündemlerinin hazırlatılması ve üyelere bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 8. Çalışma grubunda oluşturulan görüşlerin, yürütme kuruluna gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 9. Çalışma grubunun düzenleyeceği etkinlikler için belediye tarafından temin edilmiş malzeme ve materyali korur ve etkinliklerin sona ermesinin ardından, kent konseyi sekretaryasına iade eder.
 10. Çalışma grubu başkanı, bu maddede belirtilenler dışında, bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri de yerine getirir.

 

Madde 40 – Çalışma Grubu Başkanının Yetkileri

(1) Çalışma grubu başkanı, çalışma grubuna verilen görevlerin, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

(2) Çalışma grubunun görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için yürütme kuruluna önerilerde bulunur.

 

Madde 4l – Çalışma Grubu Başkanının Sorumlulukları

(l) Bu yönergenin 39’uncu maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 40’ıncı maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması; ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, çalışma grubu başkanının sorumluluk alanıdır.

(2) Çalışma grubu başkanı, çalışma grubunun yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir.

(3) Çalışma grubu başkanı, çalışma grubunun sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, çalışma grubu üyelerine ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

KADIN MECLİSİ SEKRETERİ VE SEKRETARYA HİZMETLERİ

 

Madde 42 – Meclis Sekreterinin Seçimi ve Görev Süresi

(1) Genel kurul, seçimli genel kurul toplantısında, bu yönergenin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gizli oylama ve açık tasnif usulünü uygulamak suretiyle, kendi üyeleri arasından meclis sekreterini seçer.

(2) Meclis sekreterinin seçimi için yapılan ilk oylamada, oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa divan başkanı kuraya başvurur. Kura çekiminde adı çıkan aday, meclis sekreteri seçilmiş olur.

(3) Meclis sekreterinin görev süresi, meclis ve yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki ikinci dönem için üç yıldır. İki yılın hesabında meclis sekreteri seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem meclis sekreteri seçimi yapılır.

(4) Meclis sekreterliğinde boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

 

Madde 43 – Meclis Sekreterinin Görevleri

(1) Meclis sekreterinin görevleri şunlardır;

 1. Kadın meclisinin amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda; genel kurulun ve yürütme kurulunun, bu yönergenin 12’nci maddesinin birinci fıkrası ile 28’inci maddesinin bir ila onüçüncü fıkralarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
 2. Başka kent konseylerinin kadın meclisleri ile Adana’nın geleceğini ve gündelik hayatı ilgilendiren konularda, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda karşılıklı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri meclis başkanı ve kent konseyi genel sekreterinin bilgisi dâhilinde koordine eder.
 3. Meclis çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, kadın meclisi organlarının arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 4. Kent konseyi bütçesinden kadın meclisi için yapılan harcamalara ilişkin bütçe ve çalışma raporlarının görevliler tarafından oluşturulmasını sağlar.
 5. Genel kurulda oluşturulan görüşlerin, bu yönerge esaslarına göre kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemlerin, sekretarya hizmeti veren görevliler tarafından yapılmasını sağlar.
 6. Kadın Meclisi organlarının olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının ve toplantılarının, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için kadın meclisi başkanı ve kent konseyi genel sekreterinin desteğiyle gerekli koordinasyonu sağlar.
 7. Kadın Meclisi organlarının olağan ve olağanüstü toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, üyelere bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemlerin, sekretarya hizmeti veren görevliler tarafından yapılmasını sağlar.
 8. Düzenli olarak yürütme kurulu toplantılarına katılır ve yürütme kuruluna önerilerde bulunarak görüş bildirir.
 9. Kadın meclisinin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, hizmet, malzeme ve mekân temini taleplerinin ve varsa buna ilişkin rapor, tutanak vb. belgelerin değerlendirilmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna iletilmesini sağlar.
 10. Meclis sekreteri, ilgili kanunlar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

 

Madde 44 – Kadın Meclisi Sekreterinin Yetkileri

(l) Meclis sekreteri, kendisine verilen görevlerin, ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesi için karar verir, uygular ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

(2) Meclis sekreterinin görevleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili olarak, ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için meclis başkanına ve yürütme kuruluna önerilerde bulunur.

 

Madde 45 – Kadın Meclisi Sekreterinin Sorumlulukları

(l) Bu yönergenin 43’üncü maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile yine bu yönergenin 44’üncü maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması; ayrıca genel kurul tarafından verilecek olan diğer görevlerin yürütülmesi ve yetkilerin kullanılması, meclis sekreterin sorumluluk alanıdır.

(2) Meclis sekreteri, sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerinden dolayı, meclis başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

Madde 46 – Sekretarya Hizmetleri

(1) Kadın meclisi sekretarya hizmetleri, AKK yönergesinin 45’inci maddesinde belirtilen kent konseyi sekretaryası görevlilerince yerine getirilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde 47 – Kadın Meclisinin Mali Yapısı

(1) Kadın meclisinin kendisine ait bir bütçesi bulunmayıp, kent konseyi için belediye bütçesinden ödenek ayrılmak suretiyle sağlanan ayni ve nakdi yardım destekten yararlanır.

(2) Kadın Meclisi yürütme kurulu, bütçenin oluşumu ile ilgili önerilerini rapor halinde kent konseyi yürütme kuruluna sunar.

(3) Kent konseyi için ayrılan bütçeden kadın meclisi için yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

(4) Kadın Meclisi çalışmaları için gereken ödenek Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumluları tarafından kullanılır.

 

MADDE 48 – Uygulama

(1) Adana Kent Konseyi Kadın Meclisince, yürürlüğe giriş tarihi itibarı ile bu yönerge hükümleri uygulanır.

 

MADDE 49 – Yürürlük

(l) Bu yönerge, 13 Aralık 2019 tarihinde yapılan Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 50 – Yürütme

(1) Bu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı tarafından yürütülür.