ADANA KENT KONSEYİ GÖÇ ve MÜLTECİ MECLİSİ YÖNERGESİ

 

 1. BÖLÜM

HEDEF– KAPSAM – DAYANAK

 

Madde 1: HEDEF

 

Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi’nin hedefi; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve mülteci bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası

ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları, projeler ve diğer çalışmaları yapmaktır.

 

 Madde 2: İLKELER:

 • Katılımcılık Ve Dayanışma: Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi, çalışmalarının her aşamasının katılımcı dayanışma anlayışıyla sürdürülmesi ilkesi doğrultusunda hareket eder. Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi; Gündem 21’in katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; Düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir meclis’tir.
 1. Uzlaşma: Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasına ve göç ve mültecilik alanında öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine katkıda bulunmalarını sağlar. Bu amaçla

Sivil Toplum Kurumları, İlgili Meslek Odaları, Gönüllü Gruplar,

Resmi ve Özel Kurumlar, Üniversiteler

Kamu ve Yerel Yönetim Birimleri tarafından dayanışma ve işbirliği halinde yürütülmesi hususunu benimseyerek davranır; kurumlar ve gruplar arası iletişimin sağlıklı işleyebilmesi için destekleyici hizmetler üretir.

 

Madde 3: KAPSAM:

Bu Yönerge Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi’nin kuruluşunu, ilke ve hedeflerini ve bünyesindeki organların, kurulların, grupların. bireylerin çalışma usûl ve esaslarını kapsar.

Madde 4: DAYANAK:

Bu yönerge 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın Kent Konseyi başlıklı 76. Maddesi hükmü çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   BÖLÜM

GÖÇ VE MÜLTECİ MECLİSİ AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 

 Madde 5: AMAÇ

 

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi’nin amacı; göçlerle gelen nüfusun ekonomik ve sosyal yaşam açısından kenti ileri götürecek ve itici güç haline getirecek sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik açılardan kente uyumu sağlayacak politikalar üretmektir. Hazırladığı belgeler, bilgiler ve politikalar ile uygulamacılara yol gösterecek göç ve göç sonrası uyum sorunlarını inceleyecektir Meclisin başlıca görevi göç konusunda çalışmalar, projeler üretmek, orta ve uzun vadeli plan yapmak, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve somut sonuçlar alınmasını sağlayacak politikalar oluşturmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili kişi ve kurumları bir araya getirerek yetişmiş insan gücü kaynaklarını şehrin faydası için gönüllü olarak kullanmayı hedeflemektedir.

 

 Madde 6: FAALİYETLERİ

 

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Merkezi kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 

 1. Göçün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi için politika üretilmesine katkı sağlamak
 2. Göç, göçmenlik, mültecilik ve kente uyum konusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde
 3. Mültecilik ve göç alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, kamuoyunun kullanımına açık bir veri tabanı oluşturmak ve güncellemek, Mültecilik ve göç alanlarında araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim ağı oluşturmak,
 4. Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek ve ortak platformlar oluşturmak. Bu kurumlar arasında koordinasyon sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak
 5. Yerel düzeydeki mülteci ve göç çalışmaları ile yerel yönetimlere öneriler sunmak politika önerileri hazırlamak,
 6. Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,
 7. Mültecilik ve göç alanlarına ilişkin kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, çalıştalar, brifingler

toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, yazılı, sesli ve görüntülü eserler üretmek, Yurt içinde ve dışında konuyla ilgili toplantı ve konferanslara katılmak, çalışma ziyaretlerinde bulunmak,

 1. Mültecilik ve göç alanlarına ilişkin paydaşlarla beraber projeler geliştirmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 2. Göçmen Türklerin Türkiye ile ilişkileri konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar yapmak, Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere yer vermek, verilebilecek katkılar konusunda çalışmalar yapmak
 3. Kısa ve orta vadede mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sağlık, güvenlik, ulaşım, barınma ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik sosyal politikaları önermek ve mevcut uygulamaları izlemek;
 4. Kalifiye insan kaynaklarının kentten göçünü önleyici projeler hazırlamak, raporlar sunmak, araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek.
 5. Adana’nın gelişiminin “sürdürülebilir kalkınma ” ilke ve hedefleri çerçevesinde olması için çaba göstermek,
 6. Göçle gelen nüfusun girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 7. Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, Kentli blincini geliştirmek

 

Madde 7 – ADANA KENT KONSEYİ GÖÇ ve MÜLTECİ MECLİSİ’NİN ORGANLARI

 

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi’nin Zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki tür organı bulunmaktadır. Zorunlu organlar;

 1. Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu
 2. Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kuruludur. İsteğe Bağlı olarak ise Danışma Kurulu oluşturulabilir.

 

Madde 8 – GENEL KURUL’UN OLUŞUMU

 

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu;

 • İlgili Kamu Kurumları
 • Üniversiteler,
 • Yerel Yönetim temsilcileri
 • Göç ve Mültecilik konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri
 • Gönüllü Platformu Temsilcileri: Gönüllü faaliyette bulunabilecek isteklilerden oluşur. Kurumsal ve grupsal katılımlar aşağıda yer alan çizelgedeki oranlara uyularak sağlanır:
 • Akademik Düzeyde çalışma yapan araştırmacılar’dan oluşan Akademik Kurul Üyelerinden oluşur.

 

Her genel Kurul öncesi Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu adına Meclis Başkanı veya yetkilendirilmesi durumunda adına Başkan yardımcısı kurumlara yazı göndererek kurum temsilcilerinin isimlerinin güncellenmesini sağlar. Gerek duyulması durumda kurumlar kurum adı taşıyan resmi e-posta adresi ile de temsilcilerini bildirirler.

 

 

Madde 9- ADANA KENT KONSEYİ GÖÇ ve MÜLTECİ MECLİSİ GENEL KURULU

 GÖREV VE YETKİLERİ

 

 1. Genel Kurul, Göç ve Mülteci Meclisi çalışma ve etkinliklerinin çerçevesini çizen strateji belirleyen kararları alır; Yürütme Kurulu, ve Çalışma Grupları bu kararların çerçevelediği alanlarda görev yapar yetki kullanırlar.
 2. Genel Kurul, Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu’nun oluşumunu sağlayan, katılımcı kurumları ve onlara tanınan temsil kotalarını belirler. Genel Kurul, söz konusu kotaları ihtiyaç durumuna göre, arttırır veya azaltan kararları verir; bazılarını iptal edip yenilerini kurabilir.
 3. Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu’na katılım için belirlenmiş kotaların yeniden düzenlenmesi ancak Genel Kurul kararı ile mümkün olacaktır.
 4. Olağan Genel Kurul Toplantıları: Olağan Genel Genel Kurul toplantıları, yılda iki kez yapılır; ilk toplantı yılın ilk üç ayı içerisinde, yapılmalıdır. Genel Kurul üyelerinin birer oy hakkı vardır. Genel Kurulu, seçimle belirlenen Divan Kurulu ve onun içinden seçilen Divan Başkanı yönetir. Divan, en az üç kişiden oluşur. Bir başkan ve iki katip üye görev yapar. Olağan toplantılarında nitelikli çoğunluk aranmaz, Genel Kurul, katılımcı üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla karar verir. Genel Kurul sırasında, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış ve ilan edilmiş olan gündeme toplantıya katılan üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile ek yapılabilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece üyelere aittir. Misafir konumunda izlemeye gelenler oy kullanamazlar. Kurucular, Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurul’a katılırlar, söz hakları vardır ancak oy
 5. Olağanüstü Toplantılar: Olağan üstü Genel Kurul, Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu üyelerinin, üye tam sayısının 2/3’nün kararıyla ve talep edilen gündem konusunu görüşmek kaydı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir; veya; Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul üyelerinin 2/3 (genel kurulu üye sayısının üçte ikisi) oranındaki çoğunluğunun imzasıyla ve belirlenmiş gündem konusu görüşülüp karara bağlanmak üzere olarak yapılabilir. Veya ;Genel Kurul, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla da res’en olağan üstü toplantıya çağrılabilir; bu durumda, olağan üstü Genel Kurul toplantısı gündemini Kent Konseyi Yürütme Kurulu belirler, Divan Kurulu görevini Kent Konseyi Yürütme Kurulu içinden belirlenen en az üç en fazla beş kişilik heyet yapar.Başvurunun işleme konulması esasları: Olağan üstü Genel Kurul talebi ile ilgili yazılı belge Yönetim Kurulu’na verilir; Yönetim Kurulu’nca toplantı tarihi ve gündem belirlenir, toplantı, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul üyelerine

 

 1. Yönerge Değişikliği Talepleri ve Toplantıları: Göç ve Mülteci Meclisi Yönergesi, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilir, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Yönerge değişikliği, olağan genel kurullarda, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi halinde gündeme alınabilir, ancak; yönerge değişiklikleri ( olağan ya da olağanüstü toplantılarda) mutlaka 2/3 ( üçte iki) oranındaki nitelikli çoğunluk sağlanırsa yapılabilir. Yönerge değişikliği talebi aşağıdaki hallerde yapılabilir: Büyükşehir Kent Konseyi (KK) Genel Kurul kararı veya Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı alınarak talep edildiği takdirde yeni yönerge görüşmesi yapılmak üzere Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu toplantıya çağrılabilir…Ancak; KK Yürütme Kurulu, yönerge değişikliği talebini somut bir ihtiyaca dayandırmak durumundadır; belirtilen gerekçenin yeterli olup-olmadığı hususunu Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu görüşür karara bağlar, uygun bulursa Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul’unu yönerge değişikliği gündemiyle toplantıya çağırır. Kent Konseyi Genel Kurulu yönerge değişikliği kararı almışsa, değişiklik kararı tartışmaya açılamaz, belirlenen esaslar çerçevesinde Göç ve Mülteci Meclisi toplanır yönerge değişikliğini görüşür karara bağlar. Yönerge değişikliği gündemiyle olağanüstü toplanan Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu, üye tam sayısının 2/3 ( üçte ikisinin) çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların 2/3 oranındaki çoğunluğuyla karar alır.

 

 1. Yönerge değişikliği İçin olağan üstü toplantı: Yönerge değişikliği için Genel Kurul’un olağan üstü toplantıya çağrılması, genel kurul katılımcı üye tam sayısının 2/3’nün ( üçte ikisinin) imzalı önergesiyle mümkün olabilir. Buna göre: imzalı talep, yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu’nu olağan üstü toplantıya çağırır. Bu toplantıda sadece yönerge değişikliği görüşülüp karara bağlanabilir. Toplantının açılması: Yönerge değişikliği için toplanan Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurulu, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul üye tam sayısının 2/3 ’nün salonda hazır bulunmaları halinde başlatılabilir. Genel Kurul toplantılarının hazırlıkları ve sekretarya işlerini Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu yürütür.

 

 1. Genel Kurul’un diğer görev ve yetkileri: Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışmalarının; alınan kararlara, belirlenen stratejilere uygun olup olmadığını dönemsel çalışma raporlarının hazırlanıp hazırlanmadığını denetler, Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurulmasına yönelik stratejileri belirler, bu doğrultudaki önerileri değerlendirir, aynen veya geliştirerek karara bağlar.

 Madde-10: ADANA KENT KONSEYİ GÖÇ ve MÜLTECİ MECLİSİ YÖNETİM KURULU

 

 • Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
  • Yönetim Kurulu (YK) , temsilcilerin kurumsal temsil kotalarıyla katılımıyla en fazla 30 (otuz) temsilciden oluşur.
  • Yönetim Kurlu 2 ayda bir olağan olarak toplanır. İhtiyaç halinde olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir.
  • İcraatı belirleyip-yönlendiren kararlar, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul kararları çerçevesinde olmak kaydıyla, Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu’nda alınır.
  • Olağan toplantının açılabilmesi oranı, Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
  • Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
  • Yönetim Kurulu, dönemsel çalışmaların çerçevesini çizen programlara esas olacak olan kararları alır; kararlar yazılı ve imzalı olarak sekretarya tarafından kayda alınır; alınan kararların uygulanıp yaşama geçirilmesi, yönetim kurulunca yerine
  • Her temsilcinin Yönetim Kurulu içinde bir oy hakkı

 

2.Nitelikli Çoğunluk Gerektiren Durumlar:

 

 1. Temsilciliğin Düşmesi:
  • Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu, denetim ve disiplin uygulaması yapma görev ve yetkisini taşır.
  • Meclis kurulları ve çalışma gruplarında, kurumsal temsil yoluyla yer alanların temsilcilikleri, temsil ettikleri kurum tarafından iptal edilip Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazı ile bildirildiği takdirde kendiliğinden, düşer, temsilciliği düşen katılımcının Göç ve Mülteci Meclisi içindeki tüm görev ve yetkileri de birlikte düşmüş olur; aynı kurum yeni temsilcisini bildirir, yeni katılımcı dönem sonuna kadar temsili görevini sürdürür.

 

b.      Uygunsuz Haller Sonucu Temsilcilik Hakkı Kaybı:

 

Göç ve Mülteci Meclisi kurullarında, kurumsal temsil yoluyla yer alanların; çalışmalara katılmama, uzlaşma-dayanışma anlayışına aykırı saldırgan tavırlar sergileyerek çalışmalara engel oluşturma, yüz kızartıcı suçlar işleme, bölücü hareketlere katılma gibi ve benzeri durumlarda katılımcıların temsilcilikleri, kent konseyi ve Göç ve Mülteci Meclisini küçük düşürücü eylemlerde bulunanlar yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir; bu hususun görüşülüp karara bağlanacağı toplantılarda toplantının açılabilmesi için nitelikli çoğunluk aranır; bu oran, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3’üdür.

 

c.      Toplantılara Katılmama Halinde Temsilcilik Hakkı Kaybı:

 

Toplantılara üst üste 3 (üç) kez geçerli mazeret beyan edemeden gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye Yönetim Kurulu Üyesi olur. Bu kural Göç ve Mülteci Meclisi tüm kurulları ve çalışma grupları için geçerlidir.

d.      Kuralın Uygulanması:

 • Temsilcinin devamsızlığı katılmadığı toplantıların katılımcı cetvelinde kayda geçirilir.
 • Yukarıda belirtilen devamsızlık üç toplantı devam ettiğinde Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu söz konusu devamsız katılımcının bilgisine başvurur, geçerli mazeret olmadığı tespit edildiği takdirde, bu tespit tutanağa bağlanır ve söz konusu kişinin temsilcilik haklarının düşürülmesine karar verilir; alınan karar hem ilgili kişiye hem de temsil ettiği kuruma bildirilir, yeni katılımcı talep edilir veya yedek üye yerine atanır.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 2/3 katılımcı ile toplandığında, temsilciliğin düşürülmesi konusunu görüşür karara bağlar, kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile geçerlilik kazanır; Yönetim Kurulu kararı

 

e.  Toplantılara Katılımdan Men:

 • Katılımcılar, belli sayıda toplantıya katılımdan men kararı ile Göç ve Mülteci Meclisi çalışmalarından uzaklaştırılabilirler; bu hususun görüşülüp karara bağlanacağı toplantılarda da, nitelikli çoğunluk aranır; bu oran, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3’üdür.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 2/3 katılımcı ile toplandığında, görüşmeler başlar, kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu geçerlilik kazanır.
 • Üst üste veya aralıklarla üç kez toplantılara katılımdan men edilen katılımcının temsilciliği düşer, durum kendisine ve kurumuna yazı ile bildirilir, yedek üye veya yeni kurumsal temsilci yerine

 

3. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

 

 • Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu, aşağıda adları verilen kurumların ve grupların, sahip bulundukları temsil kotalarından gelen temsilcilerin katılımıyla oluşur:
 • Yönetim kurulu Kamu kurum ve kuruluşlarında yasal statülerinde meydana gelebilecek durumlarda ve yeni oluşturulan birimlerin Göç ve Mülteci Meclisi Faaliyetlerinde fayda sağlayacağını düşündüğü takdirde kent konseyi yönetim kuruluna yazı ile temsilci isteyebilir ve kurumsal tüzel kişiliğin ortadan kalkması durumunda listeden çıkarır.
 • Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu, temsil kotalarıyla belirlenir temsil kotaları sayısı 30’yi (otuz ) aşamaz.
 • Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu, temsil kotalarında belirlenen üst sınır olan 30 ancak genel kurul kararı ile değiştirebilir. Yönetim için belirlenen üst sınır 30 sayısının altında kalması durumunda mevcut sayı ile yönetim kurulu oluşur. Yönetim kurulu bu sayıyı gereksinim duyması durumunda Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kotalarında belirlenen gruplarda yer alan temsil kotalarını sayısı biri aşmamak üzere artırabilir. Toplamda yapılacak artış sayısı 2’yi geçemez toplam sayı 30 aşılamaz.

 

4. Temsilcilerin Belirlenmesi:

 • Resmi kurumlar, bünyelerinde yapacakları belirlemeyi yazı ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na
 • STK : Göç ve Mülteci Meclisi katılımcısı sivil Toplum Kuruluşları yürütme kuruluna en fazla 5 üye ile katılım sağlarlar. Katılımcı STK sayısı 5’i geçmesi durumunda kendi aralarında yapacakları seçimle Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği temsilcilerini belirlerler; bu hususu imzalı tutanak eşliğinde ve üst yazı ile Yürütme Kurulu’na
 • Akademik Kurul Üyeleri 4 üyelik ile Yürütme kurulunda temsil edilir. Göç ve Mülteciler konusunda çalışan Akademisyenler Adana Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter’in önerisi ile davet edilir. Gerek duyulması durumunda

Üniversitelerden temsilci talebinde bulunulabilir. Akademik katılımcı sayısı 4’ü aşması durumda kendi aralarında yapacakları seçimle Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği temsilcilerini belirlerler; bu hususu imzalı tutanak eşliğinde ve üst yazı ile Yürütme Kurulu’na bildirirler.

 • Gönüllü Platformu kendi arasında yapacağı seçimle 2 kişiyi Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu üyesi olarak belirler, yapılan tespiti yazı ile KK Yürütme Kurulu’na bildirirler. Herhangi bir kurumdan veya STK’dan temsilci konumunda bulunan

kişiler Gönüllü platformunda yer alsalar dahi tek oy hakları vardır. Öncelikle bağlı oldukları kurum veya kuruluş adına temsil hakkını kullanırlar.

 

 

 

ADANA GÖÇ VE MÜLTECİYÖNETİM KOTALARI
Kurum Adı Temsilci Sayısı
KAMU TEMSİLCİLERİ-İL MÜDÜRLÜKLERİ 10
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Türkiye Iş Kurumu
İl Göç İdaresi
Sosyal Güvenlik Kurumu Adana Il Müdürlüğü
Adana İl Müftülüğü
Adana Il Nüfus Ve Vatandaşlik Müdürlüğü
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5
BŞB Zabita Daire Başkanliği
BŞB Gençlik Ve Spor Hizmetleri Daire Başkanliği
BŞB Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanliği
BŞB Kültür Ve Sosyal Işler Daire Başkanliği
BŞB Dış Ilişkiler Şube Müdürlüğü
İLGİLİ MESLEK ODALARI 4
Adana Barosu
Adana Sanayi Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ziraat Odası
İLGİLİ ÇALIŞMA YAPAN STK 5
ÜNİVERSİTELER ve AKADEMİK KURUL ÜYELERİ 4
GÖNÜLLÜ PLATFORMU 1
GÖÇMEN TEMSİLCİSİ 1
TOPLAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYISI 30

 

Madde 11- GÖÇ ve MÜLTECİ MECLİSİ BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

 • Göç ve Mülteci Meclisi Yönetim Kurulu’na başkanlık
 • Göç ve Mülteci Meclisi toplantı gündemlerini
 • Göç ve Mülteci Meclisi yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder veya temsilci
 • Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

Madde-12: GÖÇ VE MÜLTECİ BAŞKANLIK SEÇİMİ :

 • Başkanlık için Yürütme Kurulu üyeleri aday
 • Birden fazla aday seçime katılabilir. Oylamalar kapalı ya da açık şekilde yapılabilir. Hangi şekilde yapılacağı açık oylama neticesi belirlenir.
 • Başkan seçiminde sadece Yürütme Kurulu üyeleri oy kullanırlar.
 • Seçimli Yürütme Kurulu toplantısında üye tam sayısının ¾’ünün hazır bulunması gerekir.
 • Nitelikli çoğunluk sağlanamazsa seçimli toplantı 7 gün sonraya ertelenir. Aynı durum bir kez daha tekrar ederse, seçimli Yürütme Kurulu toplantısı Yürütme Kurulu üyeleri sayısının salt çoğunluğuyla seçim yapılır.
 • Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.
 • Yürütme Kurulu kendi üyeleri kendi içinden İki başkan yardımcısı seçer.
 • Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 3 yıldır.

 

Madde 13: GÖÇ VE MÜLTECİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 • Yürütme Kurulu, en az 2 ( i k i ) ayda bir, Kent Konseyi Merkezi’nde olağan toplantılarını gerçekleştirir.
 • Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kent Konseyi sekretaryası aracılığıyla
 • Yürütme Kurulu salt çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çift sayılır.
 • Toplantılara üst üste 3 (üç) kez geçerli mazeret beyan edemeden gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye Yürütme Kurulu Üyesi
 • Göç ve Mülteci G e n e l K u r u l k a r a r l a r ı çerçevesinde Yönetim Kurulu kararlarını yaşama geçirir, rapora bağlar, Yürütme Kurulu’na
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin
 • Kent Konseyi kararlarının Göç ve Mülteciler Meclisi ile ilgili olanlarını yaşama geçirir.
 • Ulusal ve uluslararası platformların ilke kararlarını, hedeflerini takip eder, o platformlarda ortaya çıkan önerilerin Adana özelinde yaşama geçirilmesi çalışmalarını yapar.
 • Göç ve Mülteciler Meclisi içinde insanlar arası ilişkilerin hoşgörü, dayanışma anlayışı içerisinde sürdürülmesini temin ederek bu yönde katkılar
 • Çalışma Gruplarının hazırladıkları projeleri görüşür, mevzuata uygunluğunu denetler, yaşama geçirilmesi için gereken desteği sağlar.
 • Genel Kurul listelerini günceller, kurumlarla ilgili yazışmaları yürütür.
 • Diğer illerdeki Göç ve Mülteci ler Meclisleri ile iletişim halinde

 

 

Madde-14: GÖÇ VE MÜLTECİ BAŞKAN VEKİLLERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkan’ın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra
 • Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Meclis üyelerine her toplantıda görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi
 • Başkan’ın çalışmalara katılamadığı hallerde başkan vekillerinden vekaleten temsil yetkisi verilen vekalet görevini üstlenir; vekalet süresince başkan yetkilerini kullanır.

 

Madde-15: GÖÇ VE MÜLTECİ ÇALIŞMA GRUPLARI ve KOMİSYONLAR

 

 • İhtiyaç duyması halinde Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu belirli sürelerle ve amaçlarla çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurabilir. Göç ve Mülteci Meclisi geçici komisyonları, toplantılarını periyodik olarak Adana Kent Konseyi Merkezi’nde gerçekleştirirler. Her komisyon, kendi içerisinde seçimle bir temsilci belirler. Belirlenen temsilci, Meclis Yürütme Kurulu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir. Komisyon görevi bittiğinde dağılır ve görevi sona ermiş

 

 • Komisyon Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri: Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu’nun bilgisine sunar ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Komisyon faaliyetlerini organize eder. Komisyon faaliyetleriyle ilgili olarak Yürütme Kurulu ve diğer üyelere haber ve bilgi

 

Madde 16- GÖÇ VE MÜLTECİ DANIŞMA KURULU

 

 • Danışma Kurulu, Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu’nun önerisi ile oluşur. Zorunlu organ olmayıp kuruup kurulmaması isteğe bağlıdır.
 • Danışma Kurulu, uzmanlıkları bilinen, gönüllü katılım esasıyla çalışmayı kabul eden katılımcılar ve Göç ve Mülteci Meclisi Kurucuları arasından

 

 

Madde-17: GÖÇ ve MÜLTECİLER MECLİSİ GÖNÜLLÜ PLATFORMU (GMGP):

 

Göç ve Mülteciler Gönüllü Platformu ( G M G P ) aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur:

 • Katılım, Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamındadır;
 • Gönüllü Platformu katılımcılarının sayısı, Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu kararı ile çoğaltılabilir.
 • Göç ve Mülteci Meclisi Başkanının, Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kent Konseyi Başkanının önerisi ile gönüllü platformuna üye kaydedilebilir. Doğabilecek anlaşmazlıklar Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşülerek çözüme ulaştırılır.
 • Gönüllü platformu üye listeleri genel kurul öncesi güncellenir.
 • Gönüllü platformu üye sayısında bir sınır yoktur. Gönüllülük esasına göre çalışma arzusu taşıyan kişiler katılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

3.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 18: : Adana Kent Konseyi Merkezi; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

Madde 19: Göç ve Mülteci Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 20: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları Adana Büyükşehir Kent Konseyi Merkezi’nde halka açık bulundurulur. Madde 21: Göç ve Mülteci Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz.

Madde 22: Göç ve Mülteci     Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projelerden Kent Konseyi Genel Sekreterini, ilgili sorumlu ve koordinatör aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 23: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

 

Madde 24. Bu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul kararı ve Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı alınmadan değiştirilemez.

Madde 25. İşbu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 26: İşbu Yönerge Hükümleri Kent Konseyleri ilgili mevzuata (Yasa, Yönetmelik Hükümlerine) uygun olarak hazırlanmıştır; adı geçen mevzuata aykırı hükümler içeremez. Madde 27: İşbu Yönerge, Göç ve Mülteci Meclisi Genel Kurul kararı Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

GEÇİCİ MADDELER

 

Madde 28: Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanan Kurucu Göç ve Mülteci Meclisi Yürütme Kurulu listesi ve Başkan ve Başkan Yardımcıları Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından onaylandıktan sonra kurucu olarak göreve başlar.

Madde 29. Adana kent Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin Kent Konseyi Meclisleri başlıklı 10.Bölümde yer alan 31. Madde 2a. Fıkrada yer alan “Adana Kent Konseyi Başkanının tavsiyesi, yürütme kurulu üyeleri arasında salt çoğunluğunun sağlanmasıyla, görev alanına giren konularda yeni meclisler ve çalışma gurupları oluşturabilinir. Hükümleri çerçevesinde Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabulünden sonra Göç ve Mülteci Meclisi göreve başlar.

 1. Maddenin 1. Fıkrasına göre ilk genel kurulda Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin 31. Madde 1. Fıkrasına diğer meclislerin yanına Göç ve Mülteci Meclisi ibaresi (e) bendi olarak eklenmesi 2. Fıkrada yer alan “Kent Konseyi Meclisleri, ana yönetmeliğe aykırı olmamak ve bu yönerge hükümlerini esas almak kaydıyla, kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergelerini hazırlar ve kendi genel kurullarında görüşerek onaylarlar demektedir. Bu hüküm gereğince hazırlanan bu yönetmelik Kent Konseyi Yürütme kurulunun Göç ve Mülteci Meclisinin kuruluş kararını almasından sonra oluşturulacak Kurucu Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulmalıdır. Yürütme Kurulunda kabulünden sonra yapılacak ilk Kent Konseyi Genel Kurulunda onaylatılmak zorundadır. İlk Genel Kurulda onaylanmasını takiben geçici 28 ve 29. Maddeler yürürlükten kalkar. İlk genel Kurula kadar 28. maddeye göre belirlenen kurucular kurulu görevlerini sürdürür.