ADANA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

Hedef– KAPSAM – DAYANAK

 

Madde 1: HEDEF

 

Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin stratejik hedefi, öncelikle Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, takiben ise, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki yerleşim birimlerinin tamamında engelsiz kentler oluşması için çalışmaktır.

Madde 2: İLKELER:

2.1. Katılımcılık Ve Dayanışma: Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli yurttaşların hak ve çıkarlarının korunması çalışmalarının her aşamasının katılımcı dayanışma anlayışıyla sürdürülmesi ilkesi doğrultusunda hareket eder.

Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi; Gündem 21’in katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik,  kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; Düşüncelerini açıkça söyleyebilme, Çözüm üretebilme, Karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir Meclis’tir.

 

2.2. Uzlaşma: Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi; engellilerin, Meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin,  kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasına ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.   Kent Konseyi Engelli Meclisi, yurttaşların hak ve çıkarlarının korunması, engelsiz mekânlar oluşturulması ve engellilerin eğitilmesi çalışmalarının,

 

– Engelli Sivil Toplum Kurumları,

– Engelli Vakıfları,

– İlgili Meslek Odaları,

– Engelli Spor Kurumları

– Gönüllü Gruplar,

– Resmi ve Özel Engelli Eğitim Kurumları,

– Üniversiteler

– Kamu ve Yerel Yönetim Birimleri tarafından dayanışma ve işbirliği halinde yürütülmesi hususunu benimseyerek davranır; kurumlar ve gruplar arası iletişimin sağlıklı işleyebilmesi için destekleyici hizmetler üretir.

 

Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli yurttaşların hak ve çıkarlarının korunması sportif faaliyetlerinin ve kültürel sanatsal çalışmalarının mensup oldukları sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmesi ve desteklenmesi hususunu benimseyerek davranır ve destekleyici hizmetler üretir;

 

 

 

 

Madde 3: KAPSAM:

Bu Yönerge Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin kuruluşunu, ilke  ve hedeflerini ve bünyesindeki organların, kurulların, grupların. bireylerin çalışma usûl ve esaslarını kapsar.

Madde 4: DAYANAK: 

Bu yönerge 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın Kent Konseyi başlıklı 76.Maddesi hükmü çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

 

II. BÖLÜM

ENGELLİ MECLİSİ AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 

Madde 5: AMAÇ

Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin amacı; engeli sorunları konusunda toplumda ve yönetsel birimlerde farkındalık yaratmak, çözüm yollarının önünü açabilecek girişimleri ve etkinlikleri yapılabilir kılmaktır.

 

Bu bağlamda:

 • Engellilerin, kent hakkında alınan kararlara aktif olarak katılmaları,
 • Adana’nın gelişiminin “sürdürülebilir kalkınma ” ilke ve hedefleri çerçevesinde olması için çaba göstermeleri,
 • Yerel, ulusal, uluslararası düzeyde etkinlikler yapılması,
 • Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekanlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi için çalışmak,
 • Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlanması, toplumun tümü için engelsiz mekanlar oluşturulması hedefi için mücadele etmek,
 • Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanması ve bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Madde 6 – Genel Kurul’un Oluşumu

 

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurulu;

 • İlgili Kamu Kurumları
 • Üniversiteler,
 • Özel ve kamu özel Eğitim Kurumları,
 • Engelliler ile ilgili çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşları

( Dernekler, Sosyal Kulüpler, ilgili Meslek Odaları…)

 • Engelli Spor Kurumları
 • Engelli Spor Federasyonları,
 • Gönüllü Grupları ve Engelli Öğrenci Veli temsilcileri, engelli konusunda gönüllü faaliyette bulunabilecek isteklilerden oluşur. Kurumsal ve grupsal katılımlar aşağıda yer alan çizelgedeki oranlara uyularak sağlanır:
 • Her genel Kurul öncesi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu adına Meclis Başkanı veya yetkilendirilmesi durumunda adına Başkan yardımcısı kurumlara yazı göndererek kurum temsilcilerinin isimlerinin güncellenmesini sağlar. Gerek duyulması durumda kurumlar kurumadı taşıyan resmi e-posta adresi ile de temsilcilerini bildirirler.

 

 

Madde 7 – Engelli Meclisi’nin Organları: Adana Kent Konseyi Engelli Meclisinin Zorunlu Organları

 1. Engelli Meclisi Genel Kurulu
 2. Engelli Meclisi Yönetim Kuruludur.

İsteğe Bağlı olarak Danışma Kurulu oluşturulabilir.

 

A–  ENGELLİ MECLİSİ GENEL KURULU

 

a.1. Engelli Meclisi Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

 

 • Genel Kurul, Engelli Meclisi çalışma ve etkinliklerinin çerçevesini çizen strateji belirleyen kararları alır; Yönetim Kurulu, ve Çalışma Grupları bu kararların çerçevelediği alanlarda görev yapar yetki kullanırlar.

 

a.2. Yönetim Kurulu Kotalarının Belirlenmesi:

 • Genel Kurul, Engelli Meclisi Yönetim Kurulu’nun oluşumunu sağlayan, katılımcı kurumları ve onlara tanınan temsil kotalarını belirler. Genel Kurul, söz konusu kotaları ihtiyaç durumuna göre,  çoğaltan veya azaltan kararları verir; bazılarını iptal edip yenilerini kurar.
 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu’na katılım için belirlenmiş kotaların yeniden düzenlenmesi ancak Yönerge değişikliği ile mümkün olacaktır.

 

a.3. Olağan Genel Kurul Toplantıları:

 • Olağan Genel Genel Kurul toplantıları, yılda iki kez yapılır; ilk toplantı yılın ilk üç ayı içerisinde, yapılmalıdır.
 • Genel Kurul üyelerinin birer oy hakkı vardır.
 • Genel Kurulu, seçimle belirlenen Divan Kurulu ve onun içinden seçilen Divan Başkanı yönetir.
 • Divan, en az üç kişi en fazla 7 kişi olur.
 • Olağan toplantılarında nitelikli çoğunluk aranmaz, Genel Kurul, katılımcı üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla karar verir.
 • Genel Kurul sırasında, Meclis Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve ilan edilmiş olan gündeme toplantıya katılan üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile ek yapılabilir.
 • Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.
 • Engelli Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece üyelere aittir. Misafir konumunda izlemeye gelenler oy kullanamazlar.
 • Kurucular, Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurul’a katılırlar, söz hakları vardır ancak oy kullanmazlar.

 

a.4. Olağanüstü Toplantılar:

 • Olağan üstü Genel Kurul, Engelli Meclisi Yönetim Kurulu üyelerinin, üye tam sayısının 2/3’nün kararıyla ve talep edilen gündem konusunu görüşmek kaydı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir; Veya;
 • Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Engelli Meclisi Genel Kurul üyelerinin 2/3 (genel kurulu üye sayısının üçte ikisi) oranındaki çoğunluğunun imzasıyla ve belirlenmiş gündem konusu görüşülüp karara bağlanmak üzere olarak yapılabilir. Veya ;
 • Genel Kurul, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla da res’en olağan üstü toplantıya çağrılabilir; bu durumda, olağan üstü Genel Kurul toplantısı gündemini Kent Konseyi Yürütme Kurulu belirler, Divan Kurulu görevini Kent Konseyi Yürütme Kurulu içinden belirlenen en az üç en fazla beş kişilik heyet yapar.
 • Başvurunun işleme konulması esasları: Olağan üstü Genel Kurul talebi ile ilgili yazılı belge Yönetim Kurulu’na verilir; Yönetim Kurulu’nca toplantı tarihi ve gündem belirlenir, toplantı, Engelli Meclisi Genel Kurul üyelerine duyurulur.

 

a.5. Yönerge Değişikliği Talepleri ve Toplantıları:

 

 • Engelli Meclisi Yönergesi, Engelli Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilir, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.
 • Yönerge değişikliği, olağan genel kurullarda, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi halinde gündeme alınabilir, ancak; yönerge değişiklikleri (olağan ya da olağanüstü toplantılarda) mutlaka 2/3 (üçte iki) oranındaki nitelikli çoğunluk sağlanırsa yapılabilir.

 

a.6.Yönerge değişikliği talebi aşağıdaki hallerde yapılabilir:

 

 1. Büyükşehir Kent Konseyi (KK) Genel Kurul kararı veya Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı alınarak talep edildiği takdirde yeni yönerge görüşmesi yapılmak üzere Engelli Meclisi Genel Kurulu toplantıya çağrılabilir…Ancak; KK Yürütme Kurulu, yönerge değişikliği talebini somut bir ihtiyaca dayandırmak durumundadır;  belirtilen gerekçenin yeterli olup-olmadığı hususunu Engelli Meclisi Yönetim Kurulu görüşür karara bağlar, uygun bulursa Engelli Meclisi Genel Kurul’unu yönerge değişikliği gündemiyle toplantıya çağırır.

 

 1. Kent Konseyi Genel Kurulu yönerge değişikliği kararı almışsa, değişiklik kararı tartışmaya açılamaz, belirlenen esaslar çerçevesinde Engelli Meclisi toplanır yönerge değişikliğini görüşür karara bağlar.

 

 1. Yönerge değişikliği gündemiyle olağanüstü toplanan Engelli Meclisi Genel Kurulu, üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisinin) çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların 2/3 oranındaki çoğunluğuyla karar alır.

 

 

a.7. Yönerge Değişikliği İçin Olağan Üstü Toplantı:

 • Yönerge değişikliği için Genel Kurul’un olağan üstü toplantıya çağrılması, genel kurul katılımcı üye tam sayısının 2/3’nün ( üçte ikisinin) imzalı önergesiyle mümkün olabilir.

Buna göre:

 • İmzalı talep, yönetim Kurulu’na sunulur.
 • Yönetim Kurulu, Engelli Meclisi Genel Kurulu’nu olağan üstü toplantıya çağırır.
 • Bu toplantıda sadece yönerge değişikliği görüşülüp karara bağlanabilir.

 

a.8. Toplantının açılması:

 • Yönerge değişikliği için toplanan Engelli Meclisi Genel Kurulu, Engelli Meclisi Genel Kurul üye tam sayısının 2/3 ’nün salonda hazır bulunmaları halinde başlatılabilir.
 • Genel Kurul toplantılarının hazırlıkları ve sekretarya işlerini Engelli Meclisi Yönetim Kurulu yürütür.

 

  a.9. Genel Kurul’un diğer görev ve yetkileri:

 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışmalarının; alınan kararlara, belirlenen stratejilere uygun olup olmadığını dönemsel çalışma raporlarının hazırlanıp hazırlanmadığını denetler,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurulmasına yönelik stratejileri belirler, bu doğrultudaki önerileri değerlendirir, aynen veya geliştirerek karara bağlar.

 

 

 

 1. B) ENGELLİ MECLİSİ YÖNETİM KURULU

 

b.1.Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

 • Yönetim Kurulu (YK) , temsilcilerin kurumsal temsil kotalarıyla katılımıyla en fazla 30 (otuz) temsilciden oluşur.
 • YK, 2 ayda bir olağan olarak toplanır.

İhtiyaç halinde olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir.

 • İcraatı belirleyip-yönlendiren kararlar, Engelli Meclisi Genel Kurul kararları çerçevesinde olmak kaydıyla, Engelli Meclisi Yönetim Kurulu’nda alınır.
 • Olağan toplantının açılabilmesi oranı, Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 • Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 • Yönetim Kurulu, dönemsel çalışmaların çerçevesini çizen programlara esas olacak olan kararları alır; kararlar yazılı ve imzalı olarak sekretarya tarafından kayda alınır; alınan kararların uygulanıp yaşama geçirilmesi, yönetim kurulunca yerine getirilir.
 • Her temsilcinin Yönetim Kurulu içinde bir oy hakkı bulunur.

 

 

 

 

 

b.2. Nitelikli Çoğunluk Gerektiren Durumlar:

 

 1. Temsilciliğin Düşmesi:
 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu, denetim ve disiplin uygulaması yapma görev ve yetkisini taşır.
 • Meclis kurulları ve çalışma gruplarında, kurumsal temsil yoluyla yer alanların temsilcilikleri, temsil ettikleri kurum tarafından iptal edilip Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazı ile bildirildiği takdirde kendiliğinden, düşer, temsilciliği düşen katılımcının Engelli Meclisi içindeki tüm görev ve yetkileri de birlikte düşmüş olur; aynı kurum yeni temsilcisini bildirir, yeni katılımcı dönem sonuna kadar temsili görevini sürdürür.

 

 1. Uygunsuz Haller Sonucu Temsilcilik Hakkı Kaybı:

 

Engelli Meclisi kurullarında, kurumsal temsil yoluyla yer alanların;  çalışmalara katılmama, uzlaşma-dayanışma anlayışına aykırı saldırgan tavırlar sergileyerek çalışmalara engel oluşturma, yüz kızartıcı suçlar işleme, bölücü hareketlere katılma gibi ve benzeri durumlarda katılımcıların temsilcilikleri, kent konseyi ve engelli meclisini küçük düşürücü eylemlerde bulunanlar yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir; bu hususun görüşülüp karara bağlanacağı toplantılarda toplantının açılabilmesi için nitelikli çoğunluk aranır; bu oran, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3’üdür.

 

 1. Toplantılara Katılmama Halinde Temsilcilik Hakkı Kaybı:

 

Toplantılara üst üste 3 (üç) kez geçerli mazeret beyan edemeden gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye Yönetim Kurulu Üyesi olur. Bu kural Engelli Meclisi tüm kurulları ve çalışma grupları için geçerlidir.

 

Kuralın Uygulanması:

 • Temsilcinin devamsızlığı katılmadığı toplantıların katılımcı cetvelinde kayda geçirilir.

 

 • Yukarıda belirtilen devamsızlık üç toplantı devam ettiğinde Engelli Meclisi Yönetim Kurulu söz konusu devamsız katılımcının bilgisine başvurur, geçerli mazeret olmadığı tespit edildiği takdirde, bu tespit tutanağa bağlanır ve söz konusu kişinin temsilcilik haklarının düşürülmesine karar verilir; alınan karar hem ilgili kişiye hem de temsil ettiği kuruma bildirilir, yeni katılımcı talep edilir veya yedek üye yerine atanır.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 2/3 katılımcı ile toplandığında, temsilciliğin düşürülmesi konusunu görüşür karara bağlar, kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile geçerlilik kazanır; Yönetim Kurulu kararı kesindir.

 

 1. Toplantılara Katılımdan Men:

 

 • Katılımcılar, belli sayıda toplantıya katılımdan men kararı ile Engelli Meclisi çalışmalarından uzaklaştırılabilirler; bu hususun görüşülüp karara bağlanacağı toplantılarda da, nitelikli çoğunluk aranır; bu oran, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3’üdür.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 2/3 katılımcı ile toplandığında, görüşmeler başlar, kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu geçerlilik kazanır.
 • Üst üste veya aralıklarla üç kez toplantılara katılımdan men edilen katılımcının temsilciliği düşer, durum kendisine ve kurumuna yazı ile bildirilir, yedek üye veya yeni kurumsal temsilci yerine gelir.

 

b.3. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

 

 • Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu, aşağıda adları verilen kurumların ve grupların, sahip bulundukları temsil kotalarından gelen temsilcilerin katılımıyla oluşur:

 

 • Yönetim kurulu Kamu kurum ve kuruluşlarında yasal statülerinde meydana gelebilecek durumlarda ve yeni oluşturulan birimlerin Engelli Meclisi Faaliyetlerinde fayda sağlayacağını düşündüğü takdirde kent konseyi yönetim kuruluna yazı ile temsilci isteyebilir ve kurumsal tüzel kişiliğin ortadan kalkması durumunda listeden çıkarır.

 

 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu, temsil kotalarıyla belirlenir temsil kotaları sayısı 30 ( otuzu ) aşamaz.

 

 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu, temsil kotalarında belirlenen üst sınır olan 30 ancak genel kurul kararı ile değiştirebilir. Yönetim için belirlenen üst sınır 30 sayısının altında kalması durumunda mevcut sayı ile yönetim kurulu oluşur. Yönetim kurulu bu sayıyı gereksinim duyması durumunda Engelli Meclisi Yönetim Kotalarında belirlenen gruplarda yer alan temsil kotalarını sayısı biri aşmamak üzere artırabilir.  Toplamda yapılacak artış sayısı 2’yi geçemez toplam sayı 30 aşılamaz.

 

b.4. Temsilcilerin Belirlenmesi:

 

 • Resmi kurumlar, bünyelerinde yapacakları belirlemeyi yazı ile KK Yürütme Kurulu’na bildirirler.
 • Spor Kulüpleri: Engelli Meclisi katılımcısı spor kulüpleri, kendi aralarında yapacakları seçimle Engelli Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği temsilcilerini belirlerler; bu hususu imzalı tutanak eşliğinde ve üst yazı ile KK Yürütme Kurulu’na bildirirler.
 • Engellilerle İlgili Çalışma Yapan Sivil Toplum Kuruluşları görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli kuruluşlarından olmak üzere 4 temsilci seçerler. Yaptıkları belirlemeyi her kurumsal yapının imza yetkilisine imzalatarak yazı ile KK Yönetim Kurulu’na bildirirler
 • Engelsiz Kent Gönüllü Platformu kendi arasında yapacağı seçimle üç kişiyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu üyesi olarak belirler, yapılan tespiti yazı ile KK Yürütme Kurulu’na bildirirler. Herhangi bir kurumdan veya STK’dan temsilci konumunda bulunan kişiler engelsiz Kent Gönüllü platformunda yer alsalar dahi tek oy hakları vardır.  Öncelikle bağlı oldukları kurum veya kuruluş adına temsil hakkını kullanırlar.

 

 

 

ADANA ENGELLİ MECLİSİ YÖNETİM KOTALARI  
Kurum Adı Temsilci Sayısı
Adana Valiliği 1
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1
KAMU TEMSİLCİLERİ-İL MÜDÜRLÜKLERİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
İl Sağlık Müdürlüğü 1
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 1
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1
ÜNİVERSİTELER ve ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI  
Çukurova Üniversitesi 1
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1
Kamu Engelli Özel Eğitim Okulları 1
Özel Özel Eğitim Kurumları 3
İLGİLİ MESLEK ODALARI  
Adana Barosu 1
Mimarlar Odası 1
ENGELLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPAN STK  
Görme Engelli 1
İşitme Engelli 1
Ortopedik Engelli 1
Zihinsel Engelli 1
ENGELLİ SPOR KURULUŞLARI  
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 1
İşitme Engelliler Spor Federasyonu 1
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 1
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1
Engelli Spor Kulüpleri 2
ENGELSİZ KENT GÖNÜLLÜ PLATFORMU 3
TOPLAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYISI 27

 

 

Madde 8- ENGELLİ MECLİSİ BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

 

 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
 • Engelliler Meclisi toplantı gündemlerini İcra Kurulu ile birlikte belirler.
 • Engelliler Meclisi’nin yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder veya temsilci belirler.
 • Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

 

 

 

 

 

Madde-9: ENGELLİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ:

 • Başkanlık için Yönetim Kurulu üyeleri aday olabilirler.
 • Birden fazla aday seçime katılabilir.
 • Başkan seçiminde sadece Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanırlar.
 • Seçimli Yönetim Kurulu toplantısında üye tam sayısının ¾’ünün hazır bulunması gerekir.
 • Nitelikli çoğunluk sağlanamazsa seçimli toplantı 7 gün sonraya ertelenir. Aynı durum bir kez daha tekrar ederse, seçimli Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu üyeleri sayısının salt çoğunluğuyla seçim yapılır.
 • Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.
 • Yönetim Kurulu kendi üyeleri kendi içinden İki başkan yardımcısı seçer.
 • Engelli Meclisi Yönetim Kurulu’nun görev süresi 3 yıldır.

 

Madde 10: ENGELLİ MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 • Yürütme Kurulu, en az ayda bir, Kent Konseyi Merkezi’nde olağan toplantılarını gerçekleştirir.
 • Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kent Konseyi sekretaryası aracılığıyla duyurur.
 • Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çift sayılır.
 • Toplantılara üst üste 3 (üç) kez geçerli mazeret beyan edemeden gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye Yönetim Kurulu Üyesi olur.
 • Engelli Meclisi Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu kararlarını yaşama geçirir, rapora bağlar, Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer  alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin eder.
 • Kent Konseyi kararlarının Engelliler Meclisi ile ilgili olanlarını yaşama geçirir.
 •  Ulusal ve uluslararası platformların ilke kararlarını, hedeflerini takip eder, o platformlarda ortaya çıkan önerilerin Adana özelinde yaşama geçirilmesi çalışmalarını yapar.
 • Engelliler Meclisi içinde insanlar arası ilişkilerin hoşgörü, dayanışma anlayışı içerisinde sürdürülmesini temin ederek bu yönde katkılar getirir.
 • Çalışma Gruplarının hazırladıkları projeleri görüşür, mevzuata uygunluğunu denetler, yaşama geçirilmesi için gereken desteği sağlar.
 • Genel Kurul listelerini günceller, kurumlarla ilgili yazışmaları yürütür.
 • Diğer illerdeki Engelliler Meclisleri ile iletişim halinde olur.

 

Madde-11: ENGELLİ MECLİSİ BAŞKAN VEKİLLERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Yönetim Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkan’ın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
 • Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Engelliler Meclisi İcra Kurulu üyelerine her toplantıda görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
 • Başkan’ın çalışmalara katılamadığı hallerde başkan vekillerinden vekaleten temsil yetkisi verilen vekalet görevini üstlenir; vekalet süresince başkan yetkilerini kullanır.

 

Madde-12:  ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI ve KOMİSYONLAR

 

 • İhtiyaç duyması halinde Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu belirli sürelerle ve amaçlarla çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurabilir. Engelliler Meclisi geçici komisyonları, toplantılarını periyodik olarak Adana Kent Konseyi Merkezi’nde gerçekleştirirler. Her komisyon, kendi içerisinde seçimle bir temsilci belirler. Belirlenen temsilci, Meclis Yürütme Kurulu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir. Komisyon görevi bittiğinde dağılır ve görevi sona ermiş olur.

 

 • Komisyon Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri: Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu’nun bilgisine sunar ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Komisyon faaliyetlerini organize eder. Komisyon faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu ve diğer üyelere haber ve bilgi verir.

 

Madde 13- ENGELLİ MECLİSİ DANIŞMA KURULU

 • Danışma Kurulu, Engelli Meclisi Yürütme (İcra)  Kurulu’nun önerisi ile oluşur. Zorunlu organ olmayıp kuruup kurulmaması isteğe bağlıdır.
 • Danışma Kurulu, uzmanlıkları bilinen, gönüllü katılım esasıyla çalışmayı kabul eden katılımcılar ve Engelli Meclisi Kurucuları arasından belirlenir.

 

 

Madde-14: Engelsiz Kent Gönüllü Platformu (EKGP):

 

Engelsiz Kent Gönüllü Platformu ( EKGP) aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur:

 • Katılım, Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamındadır;
 • Gönüllü Platformu katılımcılarının sayısı, Engelli Meclisi Yönetim Kurulu kararı ile çoğaltılabilir.
 • Engelli Meclisi Başkanının, Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kent Konseyi Başkanının önerisi ile gönüllü platformuna üye kaydedilebilir. Doğabilecek anlaşmazlıklar Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşülerek çözüme ulaştırılır.
 • Gönüllü platformu üye listeleri genel kurul öncesi güncellenir.
 • Gönüllü platformu üye sayısında bir sınır yoktur. Gönüllülük esasına göre çalışma arzusu taşıyan kişiler katılabilir.

 

3.BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 15: : Adana Kent Konseyi Merkezi; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

 

Madde 16: Engelliler Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

 

Madde 17: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları Adana Büyükşehir Kent Konseyi Merkezi’nde halka açık bulundurulur.

 

Madde 18: Engelliler Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz.

 

Madde 19: Engelliler Meclisi Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve projelerden Kent Konseyi Genel Sekreterini, ilgili sorumlu ve koordinatör aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

 

Madde 20: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

YÜRÜTME ve yürürlük

 

Madde 21. Bu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Kurul kararı ve Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı alınmadan değiştirilemez.

Madde 22. İşbu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 23: İşbu Yönerge Hükümleri Kent Konseyleri ilgili mevzuata (Yasa, Yönetmelik Hükümlerine)  uygun olarak hazırlanmıştır; adı geçen mevzuata aykırı hükümler içeremez.

Madde 24: İşbu Yönerge, Engelliler Meclisi Genel Kurul kararı Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.