ADANA KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

AMAÇKAPSAM – DAYANAK

AMAÇ

 

Madde 1: Yönergenin amacı; Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM

 

Madde 2: Yönerge, Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi; Gündem 21 ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri amacıyla oluşturulmuş demokratik bir platformdur. Çocuk Meclisi, çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır.

 

DAYANAK

 

Madde 3. Bu yönerge 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın Kent Konseyi başlıklı 76.Maddesi hükmü çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

II. BÖLÜM

ADANA KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ

AMACI, İLKELERİ, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 

Madde 4: Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin amacı;

 • Kent Çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak,
 • Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yapmak,
 • Adana Çocuklarını, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek,
 • Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek,
 • Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak,
 • Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,
 • Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratılması, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları düzenlenmesi.

 

İlkeleri:

 

Madde 5: Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 

 • Şeffaflık

Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

 

 • Temsil

Çocuk Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır. Ancak Çocuk Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.

 

 • Gönüllülük

Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde çocuklarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

 

 • Bireysel Kapasite Gelişimi

Çocukların bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Çocuk boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

 

 • Sosyal Sorumluluk

Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

 

 • Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Çocuk Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Çocuk bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

 

 • Sürdürülebilirlik

Çocuk Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel Çocuk Meclisleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Çocuk Meclisleri yeni katılımlara açıktır.

 

 • Yönetişim

Çocuk Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

 

 • Çözümde Ortaklık

Çocuk Meclisi çalışmalarının tümü başta Adana Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.

 

 • Aktif Katılım

Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde çocukların karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

OLUŞUM

 

Madde 6: Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi; yerel yönetim, merkezi yönetim, İlköğretim okulları,  sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği içinde çalışır.

 

Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi aktif üyeler, katılımcı üyelerden oluşur.

 

 1. Aktif Üyeler:

Çocuk Meclisi’ni 7 – 16 yaş arasındaki çocuklar oluşturur.

Aktif üyeler 2 yıllık temsil hakkına sahiptir. 2 yılsonunda isteğe bağlı olarak katılımcı üye sıfatını kullanabilirler.

Aktif üyeler Genel Kurul’un oy verme hakkına sahip olan üyeleridir.

 

 

 

Aktif Üyeler:

 • İlköğretim Okullarından 1’er Temsilci
 • Çocuklarla İlgili Çalışmalar Yapan Sivil Toplum Kuruluşları’ndan 1’er Temsilci
 • İl Sosyal Hizmetlere Bağlı Kurumlardaki Çocuklardan 1’er Temsilci
 • YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu), PİO (Pansiyonlu İlköğretim Okulu) Öğrencilerinden 1’er Temsilci
 • Çıraklık Okullarından 1’er temsilci
 • Engelli Okullarından 1’er temsilci

 

 1. Katılımcı Üyeler:

Bireysel katılımcılardır. Çocuk hemşerilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma hakları yoktur. Katılımcı üyeler üyelik formu doldurarak Çocuk Meclisi’ ne üye olabilirler.

 

 

ORGANLAR

 

Madde 7:

 1. Çocuk Meclisi Genel Kurulu
 2. Çocuk Meclisi Danışma Kurulu
 3. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu
 4. Çocuk Meclisi Çalışma Grupları

 

 

 1. ÇOCUK MECLİSİ GENEL KURULU:

 

 • Çocuk Meclisi Genel Kurulu 6. Madde’ de belirtilen aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır.

 

 • Görevi; Meclis Yürütme Kurulu veya Meclis Danışma Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

 

 • İlk Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı, 3 kişilik Geçici Kurul açar. Söz konusu 3 kişilik Geçici Kurul, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından, Kent Konseyi Üyeleri arasından belirlenir. Geçici Kurul Üyeleri Genel Kurul’da yapılacak seçimlerde aday olmayan, tarafsızlığı ve liyakatı kabul görmüş kişilerden seçilir.

 

 • Geçici Kurul, İlk Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda çoğunluk varsa, Divan Seçimini yapar, Genel Kurulu seçilen Divan’ın yönetimine terk eder. Toplantı çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, Geçici Kurul, ikinci toplantının tarihini belirler, ilan eder, kararını tutanağa geçirir, toplantıyı kapatır.

 

 • Kent Konseyi Geçici Kurul tarafından birinci toplantıyı takip eden 15 gün içerisinde Çocuk Meclisi Genel Kurulu yeniden toplantıya çağırılır. İkinci toplantı,  toplantıya katılan üyelerle yapılır salt çoğunluk şartı aranmaz.

 

 • Genel Kurulu, Genel Kurul Üyeleri içinden seçilecek Divan Kurulu ve onun içinden seçilen Divan Başkanı yönetir.

 

 • Genel Kurul’da yapılacak seçimler sırasında, seçimlerde aday olmayan, tarafsızlığı ve liyakatı kabul görmüş kişilerden tasnif ve sandık görevlileri yeteri kadar üyeden oluşmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

 • Çocuk Meclisi yılda en az iki kez gündem ve çalışma programlarını belirlemek üzere toplanır. Seçimli Genel Kurul Toplantısı 2 yılda bir yapılır.

 

 

Olağanüstü toplantılar;

 • Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin oybirliği ile alınan kararla;
 • Veya Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla,
 • Veya Genel Kurul üyelerinin 1/5’i oranındaki çoğunluğunun imzasıyla gündemli olarak yapılabilir.

 

 • Çocuk Meclisi Genel Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla karar verir.

 

 • Genel Kurul’da, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Çocuk Meclisi üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.

 

 • Çocuk Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir. Her üyenin 1 oy hakkı vardır.

 

 

 

 1. ÇOCUK MECLİSİ DANIŞMA KURULU:

 

Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür. Danışma Kurulu üyeleri Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından belirlenir. Vali, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Kent Konseyi Genel Sekreteri, Çocuk Platformu Temsilcileri Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Ayrıca meslek gruplarını temsilen, çalışmalara yardımcı olmak amacıyla uygun görülen ve ihtiyaç duyulan meslek temsilcileri Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından Danışmanlar Kuruluna davet edilebilir.

Çocuk Meclisi Danışma Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi ve Genel Sekreterliği’nin lüzum görüldüğü hallerde yapılır.

 

 

 1. ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU:

 

 • Meclis Yürütme Kurulu; Çocuk Meclisi Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Çocuk Meclisi Genel Sekreteri ve Çalışma Grupları Temsilcileri olmak üzere 10 kişiden oluşur.
 • Genel Kurul’da seçimler en yüksek oyu alan 4 kişi, sırasıyla; Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Çocuk Meclisi Genel Sekreteridir. Başkan 2 yıl süre ile görevde kalır ve iki yıldan sonra bir daha seçilemez.
 • Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri çalışma gruplarının temsilcilerinden oluşur. Çalışma grubu temsilcileri Genel Kurulda seçilir.
 • Yürütme kurulu çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek amacıyla ayda bir kez toplanır.
 • Meclis Yürütme Kurulu görev süresi 2 yıldır.
 • Bir önceki dönem Meclis Yürütme Kurulu üyeleri yaşları doluncaya kadar Genel Kurulun doğal üyesi olur.
 • Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
 • Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
 • Üç toplantıya geçerli mazereti yazılı olarak bildirmeksizin katılmayan Yürütme Kurulu Üyesi, ihtarı takiben 4. toplantıya katılmadığı takdirde Yürütme Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yerine gelecek yürütme kurulu üyesi, ilk meclis toplantısında seçim yapılarak belirlenir.
 • Yürütme Kurulu salt çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çift sayılır.

 

 

Görevi:

 • Üyelik işlemlerini izler, kayıt altında tutar.
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin eder.
 • Kent Konseyi kararlarının Çocuk Meclisi ile ilgili olanlarını yaşama geçirir.
 •  Ulusal ve uluslararası platformların ilke kararlarını, hedeflerini takip eder, o platformlarda ortaya çıkan önerilerin Adana özelinde yaşama geçirilmesi çalışmalarını yapar.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI

Görevleri:

 • Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.
 • Meclis toplantılarını yönetir.
 • Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
 • Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil eder.

 

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI:

Görevleri:

 • Çocuk Meclisi Başkanı’nın bulunmadığı hallerde yardımcıları dönüşümlü olarak başkanın görevlerini üstlenirler.

 

ÇOCUK MECLİSİ GENEL SEKRETERİ:

Görevleri:

 • Çocuk Meclisi ile Genel Sekreterliğinin belirlediği kolaylaştırıcı ile iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 • Çocuk Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve çalışma grupları toplantılarını organize eder.

 

 1. ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI:
 2. İletişim Çalışma Grubu
 3. Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu
 4. Eğitim Çalışma Grubu
 5. Kültür – Sanat Çalışma Grubu
 6. Sağlık – Spor Çalışma Grubu
 7. Kent Planlama ve Çevre Çalışma Grubu

 

Çalışma grupları grup üyelerinin belirlediği sıklıkla toplanır.

Çocuk Meclisi yönergedeki katılım şartlarına uygun çocuklar; Çocuk Meclisi yönergesinde belirlenmiş olan çalışma gruplarına üye olarak, çeşitli projeler geliştirebilirler. Bu projelerin Çocuk Meclisi çatısı altında uygulanabilmesi için çalışma grupları içerisinden değişik alt gruplar oluşturulabilir. Gruplar, proje grubu temsilcisi ile temsil edilirler. Proje grubu temsilcisi proje grubunun projesini çalışma grubu temsilcisine ve çalışma grubu temsilcisi de Çocuk Meclisi Yürütme Kuruluna yazılı olarak sunar. Onay alan projenin çalışmaları başlatılır. Proje gruplarında katılımcı üyeler de çalışabilir.

 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 8: Adana Kent Konseyi Merkezi; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekandır.

 

 

 

 1. BÖLÜM

YÜRÜTME

 

Madde 9. Bu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurul onayı alınmadan değiştirilemez.

 

Madde 10. İşbu yönerge hükümleri Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

Madde 11: İşbu Yönerge Hükümleri Kent Konseyleri ilgili mevzuata (Yasa, Yönetmelik Hükümlerine)  uygun olarak hazırlanmıştır; adı geçen mevzuata aykırı hükümler içeremez.

 

Madde 12: İşbu Yönerge, Çocuk Meclisi Genel Kurul kararı Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.