Demokratik Sivil İradenin Geliştirilmesi

AMAÇ VE KAPSAM;

Çalışma Grubunun amacı Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplum’dur. Güçlü ve demokratik bir sivil toplum ulaşılmasını hedefleyen Adana Kent Konseyi’nin misyonu sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için, kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

 • Sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişimlerini artırmak, rol ve misyonlarım daha verimli ve etkili gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapar,
 • Adana’daki sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda faaliyette bulunmalarını teşvik eder, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla diyalog ve iş birliğini geliştirmelerini kolaylaştırmaya, iletişim kanallarını etkinleştirmeye çalışır,
 • Katılımcılık ve gönüllü çalışmaların önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için çaba gösterir,
 • Sivil toplum örgütlerinin kurumsal ve mali ihtiyaçlarının tespitine, değerlendirilmesine ve giderilmesine yönelik araştırına ve çalışmalar yapar,
 • Sivil toplum örgütlerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurt içi ve dışında, araştırmalar yapar, edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşır, yayar,
 • Sivil toplum örgütlerinin, proje ve fon geliştirme, gündem ve politika oluşturma ve lobi becerilerinin artırılmasına katkıda bulunur,
 • Sivil toplum örgütlerinin uluslararası düzeyde ağlara katılımlarım ve yeni ağlar oluşturmalarını destekler,
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarım kolaylaştırmak amacıyla yer, ekipman ve teknik destek sağlamaya çalışır,
 • Sivil toplum örgütlerinin bilgiye daha kolay erişimini sağlamak, iletişim ve diyalog kurma süreçlerini hızlandırmak üzere web sayfası ve altyapı yatırımlarını destekleyici faaliyetlerde bulunur.
 • Farklı alanlarda küçük ölçekli sivil toplum faaliyetlerini desteklemek üzere kaynak oluşturmaya, STK projelerine mikro-destek fonları sağlamaya çalışır,
 • Sivil toplum örgütlerinin ulusal düzeyde ağ oluşturmalarını ve mevcut ağlarının güçlendirilmesini destekler,
 • Sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları idari ve yasal sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye çalışır.
 • Sivil toplumu ve sivil toplum kuruluşlarını katılımcı, çoğulcu demokrasi temelinde geliştirebilmek için yapılması mümkün ve uygun olan diğer bütün çalışmaları yapar.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
 • ADAMOB (Adana Akademik Meslek Odaları Birliği)