AMAÇ VE KAPSAM;

Çalışma Grubu öncelikle Türkiye’ de kooperatifler konusunda mevcut veri toplama tekniklerini ve veri tabanlarını, bunların içeriklerini, özelliklerini, yöntemlerini ayrıntılı incelemek, kooperatifçilikle ilgili üretilen verilerin standartlarını belirlemek, kooperatif istatistiklerini kullananların ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda olası eksiklikleri belirlemek, mevcut veri tabanlarından örnek alınabileceklerin bu örnek özelliklerini belirlemek üzere çalışmalar yapar.

Çalışma Grubu kooperatifçilikle ilgili üretilen verilerin toplanılması ve ihtiyaç duyulan verilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Bu doğrultuda hangi kurumların hangi verileri hangi kaynaklarla ürettiği araştırılacak ve ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği detaylı olarak rapor edilecektir.

Çalışma Grubu, kooperatif istatistiklerinin geliştirilmesi, yurtdışı uygulamaların değerlendirilmesi ve yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla düzenli olarak toplantılar yapar.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Kooperatif Çalışma Grubu’nun yapacağı faaliyetler;

 • Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
 • Kooperatifçilikle ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek.
 • Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını denetlemek veya denetlettirmek.
 • Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek.
 • Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
 • Kooperatifçilik, hemen her faaliyet konusunda çalışabilecek bir işletme modelidir. Bu nedenle birçok sektörde uygulanabilen ve geniş kitlelerin katılımına olanak sağlayan etkinlikleri yapar.
 • Kooperatifçilik faaliyetleri, yarattığı istihdam ve ekonomik değer üretme katkısı kadar ticari yaşamın içinde de önemli bir yer almaktadır. Bu nedenle konuttan tarımsal üretime, eğitimden sağlık hizmetlerine, taşımacılıktan sigortacılığa kadar geniş alanlara yayılım göstermektedir.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana’da Kooperatif Grubu’na Yönelik Olarak Kurulmuş STK’lar
 • Adana Ticaret İl Müdürlüğü
 • Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 • ADAMOB (Adana Akademik Meslek Odaları Birliği)
 • C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
 • Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İŞKUR Adana İl Müdürlüğü