AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Çalışma Grubu’nun hedefi; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve mülteci bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları, projeler ve diğer çalışmaları yapmaktır.

Göçlerle gelen nüfusun ekonomik ve sosyal yaşam açısından kenti ileri götürecek ve itici güç haline getirecek sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik açılardan kente uyumu sağlayacak politikalar üretmektir. Hazırladığı belgeler, bilgiler ve politikalar ile uygulamacılara yol gösterecek göç ve göç sonrası uyum sorunlarını inceleyecektir Çalışma Grubunun başlıca görevi göç konusunda çalışmalar, projeler üretmek, orta ve uzun vadeli plan yapmak, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve somut sonuçlar alınmasını sağlayacak politikalar oluşturmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili kişi ve kurumları bir araya getirerek yetişmiş insan gücü kaynaklarını şehrin faydası için gönüllü olarak kullanmayı hedeflemektedir.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Çalışma Grubu kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Göçün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi için politika üretilmesine katkı sağlamak,
 2. Göç, göçmenlik, mültecilik ve kente uyum konusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 3. Mültecilik ve göç alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, kamuoyunun kullanımına açık bir veri tabanı oluşturmak ve güncellemek, Mültecilik ve göç alanlarında araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim ağı oluşturmak,
 4. Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve üniversiteler arasında iş birliğini geliştirmek ve ortak platformlar oluşturmak. Bu kurumlar arasında koordinasyon sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak
 5. Yerel düzeydeki mülteci ve göç çalışmaları ile yerel yönetimlere öneriler sunmak politika önerileri hazırlamak,
 6. Mültecilik ve göç alanlarına ilişkin kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik açıkoturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, çalıştalar, brifingler vb. toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, yazılı, sesli ve görüntülü eserler üretmek, Yurtiçinde ve dışında konuyla ilgili toplantı ve konferanslara katılmak, çalışma ziyaretlerinde bulunmak,
 7. Mültecilik ve göç alanlarına ilişkin paydaşlarla beraber projeler geliştirmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
 8. Kısa ve orta vadede mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sağlık, güvenlik, ulaşım, barınma ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik sosyal politikaları önermek ve mevcut uygulamaları izlemek;
 9. Kalifiye insan kaynaklarının kentten göçünü önleyici projeler hazırlamak, raporlar sunmak, araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek.
 10. Göçle gelen nüfusun girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 11. Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, Kentli bilincini geliştirmek.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

KURUM ADI TEMSİLCİ SAYISI
ADANA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU (ASIL+YEDEK) 2
ÜNİVERSİTELER ve BİLİM KURULU ÜYELERİ 3
KAMU TEMSİLCİLERİ-İL MÜDÜRLÜKLERİ 10
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu
İl Göç İdaresi
Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü
Adana İl Müftülüğü
Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5
Adana BŞB Zabıta Daire Başkanlığı
Adana BŞB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Adana BŞB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Adana BŞB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Adana BŞB Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
İLGİLİ MESLEK ODALARI 5
Adana Barosu
Adana Sanayi Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ziraat Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
İLGİLİ ÇALIŞMA YAPAN STK 3
GÖNÜLLÜ PLATFORMU 1
GÖÇMEN TEMSİLCİSİ 1
TOPLAM ÜYESAYISI 30