AMAÇ VE KAPSAM;

  • 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde “sürdürülebilir kalkınma”, için BM üyesi ülkelerce kabul edilmiş olan; Yerel Gündem 21’in üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluşan ve toplam 40 bölümü içeren maddelerini hedefleyen,
  • 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren “KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ” kapsamında 1.Maddesinde yer alan amaçlara erişmek için,
  • Eylül 2015’te New York’ta, 17 amaç ve 169 hedef olarak “Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” esas alacak bir anlayışta,

Adana Kent Konseyi Yürütme Kuruluna üçüncü bir göz olarak tarafsız ve gücünü sadece bilimden alan bir temelde siyaset üstü bir anlayışla hiçbir grup ve etnik köken ayırmadan ölçümlenebilecek stratejiler önermek ve önerilen stratejilere uygun planlar sunmak. Tüm meclis ve çalışma gruplarının çalışma ve etkinliklerini belirlenen strateji ve planlara uygunluğunu takip etmek. Konsey Yürütme Kuruluna takip raporları üretmek.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Oluşturulacak olan STRATEJİ ve PLANLAMA KURULU üyeleri;

  • Adana Kent Konsey Başkanı ve Genel Sekreteri
  • Konsey Yürütme Kurulu Asıl + Yedek üyeleri içerisinden belirlenecek üyeler
  • Adana Kent Akademisinden 3 üye
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

İle bir kurul oluşturulur.

Kurul üyeleri belirlendikten sonra en kısa sürede ilk toplantı yapılır. Konsey stratejileri belirleninceye kadar haftalık toplantılar gerçekleştirir. Belirlenen stratejiler yapılacak ilk Yürütme Kurulu Toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

Çalışma döneminin stratejileri belirlendikten sonra bu kurul en az 3 aylık periyotlarla toplanır. Yapılacak toplantılar öncesi Genel Sekreter iki toplantı arasında yapılan çalışmaları toplantıdan en az 10 gün önce STRATEJİ ve PLANLAMA KURULU üyeleri ile paylaşır. Yapılan toplantı tutanağı yapılacak ilk yürütme kurulu toplantısında gündeme alınarak tüm yürütme kurulunun değerlendirmesine sunulur.