AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi; YG-21 ilkeleri ve Gündem:2030 doğrultusunda, kadınların Kentli olma bilincine ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme, din, dil, ırk, kültür, eğitim, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin, kent içinde yaşayan örgütlü ve örgütsüz tüm sosyal kesimlerden olan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve emekliler kent konseyi yönetmeliğinde de önerildiği gibi kendi sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak amacıyla Meclisler kurabilirler. Meclislerin çalışma gruplarından farklı olan yanı sosyal bir kesim için olmalarıdır.

Kadın Meclisi kadınlar arasındaki iletişimin, bilgi, deneyim ve paylaşımın güçlendirilmesini hedefleyen sosyal alanda ve toplumsal yaşamın, iş, siyaset, kültür, sanat, ekonomi ve benzeri alanlarda söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme ve politikalar oluşturulması, kadınların ihtiyaç ve sorumluluklarından yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması, görüş ve önerilerinin yetkili birimlere ulaşmasını amaçlar.

 

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Yürütme Kurulunun yapacağı faaliyetler;

 • Üyelik işlerini izler, kayıt altında tutar.
 • Yukarıdaki amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Kadınlar ile ilgili çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri, Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek.
 • Adana’da yaşayan sosyal kesimlerden olan kadınların sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak.
 • Kadınların öncelikli konularını, kentin ortak gündemine taşımak ve kadınların Adana Kent Konseyinde (Genel Kurul ve Yürütme Kurulunda) güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak.
 • Kadınların, karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; kadınların sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; kadınlarla ilgili bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; kadınların yerel hizmetlerin yürütülmesinde, daha çok sorumluluk üstlenilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek.
 • Adana ili sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 16.sırada yer alırken eğitimden, istihdama, sağlıktan temsiliyette birçok göstergenin irdelenmesiyle oluşturulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” endeksine göre 81 il içerisinde 62. Sırada yer almaktadır. Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemenin yolu özellikle yerellerde oluşturulan politikalardan geçmektedir. Bu bağlamda yerellerde, eğitimde, istihdamda, temsiliyette kadının güçlendirilmesi, yerellerde oluşturulan stratejik planlarda kadın örgütleri ve üniversitelerle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğini göz önünde bulundurularak planların oluşturulması çalışmalarını desteklemek.
 • Kadınların gerek bireysel olarak ve gerekse kadınlarla ilgili kurulmuş olan kuruluş (STK) temsilcileri ve kadın sorunları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler yolu ile Kent Konseyinde, dolayısıyla Belediye yönetimine daha etkin olarak katılım ve denetim işlevini yerine getirmelerini sağlamak.
 • Uygun alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlama çalışmalarına katılmak; bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkanlarını kente sunulmasını sağlamak için çaba harcamak,
 • Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurulması; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenleme çalışmalarına katılmak.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

Yürütme Kurulu Toplam 15 üyeden teşkil edilir. Bu Üyeler aşağıdaki kurumlardan belirlenir.

 • Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulundan (1 temsilci)
 • Üniversiteler (2 Temsilci)
 • Kamu Kurumlarının Kadın Temsilcileri (3 Temsilci)
 • Akademik Meslek Odaları Öğrenci Komisyon ve Çalışma Grupları (2 Temsilci)
 • Adana’da Kadınlara yönelik çalışma yapan Dernek, Sendika ve Vakıflardan (3 Temsilci)
 • TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri (4 Temsilci)