AMAÇ VE KAPSAM;

 • Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 • Kent gençliğini, ulusal, uluslararası kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
 • Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 • Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Gençlik, kentin bilimsel, teknoloji, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 • Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Gençlerin dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

 • Gençlik Meclisine katkı koyabilecek kurum üyelik işlemlerini izler, kayıt altında tutar.
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin eder.
 • Gençlerin, kent hakkında alınan kararlara aktif olarak katılmalarını sağlar.
 • Yerel, ulusal, uluslararası düzeyde etkinlikler yapar.
 • İlkeleri hedef ve amaçları belirler bu doğrultudaki kararları alır.
 • Gençlerin sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri ile Adana kentsel yaşamı konularında çalışmalar yapabilmesi için gereken çerçeve kararları alır, uygulamanın genel denetimini Olağan Genel Kurul toplantıları sırasında yapar; bu çalışmanın yapılabilmesi için Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını hazırlar.
 • Toplumu ve yönetim birimlerine verilecek mesajları belirler,

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

Yürütme Kurulu Toplam 15 üyeden teşkil edilir. Bu Üyeler aşağıdaki kurumlardan belirlenir.

 • Valilik (1 Temsilci)
 • Belediye (1 Temsilci)
 • Üniversitelerin Öğrenci Temsilcileri (2 Temsilci)
 • Gençlik ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri (3 Temsilci)
 • Akademik Meslek Odaları Öğrenci Komisyon ve Çalışma Grupları (2 Temsilci)
 • Kamu Kurumlarının Gençlik Temsilcisi (2 Temsilci)
 • TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri (4 Temsilci)