AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi; Yerel Gündem 21’in katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir Meclis’tir.

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin amacı; engeli sorunları konusunda toplumda ve yönetsel birimlerde farkındalık yaratmak, çözüm yollarının önünü açabilecek girişimleri ve etkinlikleri yapılabilir kılmaktır.

Engellilerin fiziksel ve psikososyal özellikleri nedeniyle kendi yakın çevreleriyle ve toplumun diğer kesimlerinde bağımsız hareket edebilmeleri ve toplumda yaşayan diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri topluma eşit katılımları için bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve yardım hizmetleri hususlarında uygun ortamlar hazırlamak, kenti oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, kamu kuruluşları, kentsel ve bölgesel iş merkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal alt yapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, dini tesis) arasındaki bağlantı güçlü ulaşım ağları ile sağlanarak toplumun engelli, yaşlı, hasta kısmı unutulmadan tüm insanlara yönelik tasarım yapılmalı, ülke, bölge ölçeğinden başlanarak kente inen planlar yapılmalı ve planlar arasındaki uyum toplum olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir konudur.

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Engelli Meclisi Genel Kurulu ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulundan oluşmaktadır. İsteğe bağlı Danışma Kurulu oluşturulabilir.

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun yapacağı faaliyetler:

 • Üyelik işlemlerini izler, kayıt altında tutar.
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin eder.
 • Engellilerin, kent hakkında alınan kararlara aktif olarak katılmalarını sağlar.
 • Adana’nın gelişiminin “Sürdürülebilir Kalkınma” ilke ve hedefleri çerçevesinde olması için çaba gösterir.
 • Yerel, ulusal, uluslararası düzeyde etkinlikler yapar.
 • Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirir.
 • Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirir ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmayı sağlar.
 • Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi için çalışır.
 • Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlanması, toplumun tümü için engelsiz mekânlar oluşturulması hedefi için mücadele eder.
 • Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, uyarlanması ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanması ve bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması amaçlar.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

Yürütme Kurulu Toplam 15 üyeden teşkil edilir. Bu Üyeler aşağıdaki kurumlardan belirlenir.

 • Valilik (1 Temsilci)
 • Belediye (1 Temsilci)
 • Kamu Temsilcileri İl Müdürlükleri (1 Temsilci)
 • Üniversiteler (2 Temsilci)
 • Özel Özel Eğitim Kurumları (3 Temsilci)
 • İlgili Meslek Odaları (1 Temsilci)
 • Engellilerle çalışma yapan STK’lar (2 Temsilci)
 • Engelli Spor Kuruluşları (1 Temsilci)
 • Engelsiz Gönüllü Platformu (3 Temsilci)